กลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยใหม่ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (บทคัดย่อ)


กลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยใหม่ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(A Strategic Human Capital Management for the New University:
The Case Study on Suan Dusit Rajabhat University)

ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร. สุริยะ เจียมประชานรากรดร. ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ และดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการจัดการทุนมนุษย์ สร้างกลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์ และจัดทำข้อเสนอในการกำหนดโครงสร้าง และระบบบริหาร HR ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มี 4 ปัจจัย คือ การกำหนดตำแหน่ง สมรรถภาพคนแก่ง การประสานกลมกลืน และการปรับเปลี่ยนองค์กร

2. การสร้างกลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยใหม่: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกอบด้วย 2 ระดับ ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์การจัการทุนมนุษย์และระดับปฏิบัติการได้แก่ กระบวนการและการปฏิบัติด้านการบริหาร HR พบว่า

2.1 การคิดและวางแผนกลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์ (SHCM) ประกอบด้วย

(1) องค์ประกอบของ SHCM มี 3องค์ประกอบคือ การคิดและการวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการวัดความสำเร็จซึ่งต้องวัดอย่างครบวงจร

(2) การกำหนดนโยบายด้านการจัดการทุนมนุษย์ จัดทำโดยคณะกรรมการนโยบายด้าน HR ระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีการประสานกลมกลืนระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายด้าน HR สำนักบริหารกลยุทธ์ในการจัดทำ SHCM และกองบริหารงานบุคคลรับผิดชอบในด้านปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการนโยบายด้าน HR ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้าน HR มืออาชีพ ด้านการตลาด และการสื่อสาร รวมถึงกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่

2.2 การนำ SHCM ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบโครงสร้างการบริหาร HR มีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์ และหน่วยงานระดับปฏิบัติการ ได้แก่ คณะ โรงเรียนหรือสำนักกิจการพิเศษ ดูแลรับผิดชอบการบริหาร HR ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างอิสระ และสำหรับกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ประกอบด้วยรูปแบบการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาผู้อื่นให้มีความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ รวมถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และการสร้างความเป็นสวนดุสิต

2.3 การวัดความสำเร็จ SHCM มี (1) การวัดภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการด้านการวัดที่กำหนดโดยหน่วยงานระดับนโยบายด้านการศึกษาและวัดจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับสากลและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยจะใช้ในการแข่งขัน (2) การวัด SHCM ใช้การวัดผลปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และการวัดความสำเร็จจากภายนอกในศักยภาพของบุคลากร กับความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

3. การจัดทำข้อเสนอในการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหาร HR สำหรับรองรับ SHCM

กลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์ (SHCM) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มสด. ปี 2557-2560 ต้องมีการนำปรัชญา สมรรถนะ และความเป็นสวนดุสิต หล่อหลอมเป็นค่านิยมหลัก (Core Values) ของ มสด. และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองบริหารงานบุคคลต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในการสนับสนุน มสด. สู่ความสำเร็จตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ สำหรับข้อเสนอการขับเคลื่อน SHCM ประกอบด้วย (1) คิดและวางแผน SHCM ใน 3 ขอบเขต คือ 1) โอกาสเพื่อการสร้างสรรค์ 2) การจูงใจและทุ่มเท และ 3) การออกแบบระบบงาน HR ใหม่ พร้อมการปรับเปลี่ยนด้านการปฏิบัติของ HR ด้วยการจัดวาง การบูรณาการ และนวัตกรรม (2) การนำ SHCM ไปสู่การปฏิบัติใน 4 ด้านหลักที่สำคัญ คือ 1) คนเก่ง 2) ผลงาน 3) สารสนเทศ) และ 4) งานของ HR พร้อมการปรับเปลี่ยนในการปฏิบัติของ HR ด้วยการจัดวาง การบูรณาการ และนวัตกรรมเช่นกัน

คำสำคัญ: ปัจจัยแห่งความสำเร็จ กลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยใหม่

หมายเลขบันทึก: 606131เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2016 14:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2016 14:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี