การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องวิจัย การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน นายสรรเสริญ วีระพจนานันท์

หน่วยงาน โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ปีที่วิจัย2558

บทคัดย่อ

การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558 เป็นกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 1) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เล่ม และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีความยากง่าย 0.42 – 0.65 อำนาจจำแนก 0.31 – 0.69 และ
ค่าความเชื่อมั่น 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละของความก้าวหน้าสัมพัทธ์ และการทดสอบที
(t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เล่ม ที่พัฒนาขึ้นและมีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ 86.22/85.27

2. พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนมีค่าร้อยละของพัฒนาการสัมพัทธ์ 33.33 – 77.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 25

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาชีววิทยาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีววิทยาข้างถนน



ความเห็น (0)