แนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่กระทบต่อไทย

จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจีนจะเห็นว่าสามารถส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ไทยได้ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุด และเมื่อหากเศรษฐกิจจีนมีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือแย่ลง ก็จะส่งผลกระทบกับไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงพยายามวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อไทยทั้งทางบวกและลบ ดังนี้

1. ถ้าภาพรวม เศรษฐกิจจีนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยรวมไทยในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญรายหนึ่งย่อมจะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของจีนในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของจีนจะส่งผลดีทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับไทย ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจจีนประสบปัญหาก็จะส่งผลกระทบในทางลบกับเอเชียและไทยอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันจีนเป็นตลาดอันดับ 4 ของไทย และไทยเป็นเป้าหมายการลงทุนอันดับหนึ่งของจีนในกลุ่มอาเซียน

2. ในด้านการค้า หากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง จะทำให้การนำเข้าของจีนขยายตัวในอัตราที่ลดลงชัดเจนโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นการส่งออกไปจีนที่ภาครัฐตั้งเป้าไว้อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการส่งออกไปจีนยังขยายตัวได้ไม่มากนัก เมื่อการนำเข้าจากตลาดโลกของจีนลดลงจากเดิมมาก จะทำให้การนำเข้าจากไทยจึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอัตราที่ลดลงอย่างชัดเจน หากจะมองย้อนกลับไปในปีก่อนๆ การส่งออกของไทยไปจีนได้มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

3. ในด้านการลงทุน นโยบายส่งเสริมการลงทุนนอกประเทศของจีนรวมทั้งการอนุญาตให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่เพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ อาจเป็นแรงกระตุ้นให้จีนลงทุนในต่างประเทศเพื่อแสวงกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง ซึ่งไทยเป็นประเทศแนวหน้าประเทศหนึ่งที่จีนมุ่งขยายการลงทุนเพื่อใช้เป็นฐานกระจายสินค้าอุตสาหกรรมไปยังเขตการค้าเสรีอาเซียน ดังนั้น หากไทยดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนของจีน ก็เชื่อว่าแนวโน้มการลงทุนของจีนในไทยจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงปีหน้าเป็นต้นไป

4. ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน หากจีนสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจได้ดังที่คาดการณ์ไว้ก็มีการนำเอาระบบตะกร้าเงินมาใช้และเพิ่มเพดานความเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวน ซึ่งจะทำให้ค่าเงินหยวนแข็งขึ้นกว่าปัจจุบันและเป็นผลดีกับค่าเงินสกุลอื่นของเอเชียรวมทั้งเงินบาท ซึ่งขณะนี้แข็งค่าขึ้นมากเทียบกับเงินดอลลาร์และเงินหยวน ทำให้การส่งออกของไทยเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้น ค่าเงินหยวนที่แข็งขึ้นจะช่วยลดความได้เปรียบในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของจีนและฮ่องกงลงได้ในระดับหนึ่ง

5. การเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นโดยเฉพาะภาคบริการของจีนจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของไทยเข้าไปลงทุนมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันหลายบริษัทของไทยก็ได้ประกาศนโยบายขยายการลงทุนเข้าไปในจีนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

จากการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนตามข้อความด้านบน ก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าควรที่จะจับจ่ายใช้สอย การทำธุรกิจ การลงทุนต่างๆอย่างไร เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://positioningmag.com/20201

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่กระทบไทยความเห็น (0)