แนวโน้มภาวะธุรกิจไทย

แนวโน้มภาวะธุรกิจไทย

ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 (มาตรการช้อปช่วยชาติ)1 และการเร่งซื้อรถยนต์ก่อน ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคบางส่วนยังชะลอการใช้จ่ายจากรายได้เกษตรกรตกต่ำและ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้มหายากขึ้น การท่องเที่ยวปรับดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ ในขณะที่การส่งออกปรับดีขึ้นบ้างจากการส่งออก LED Backlight และรถยนต์เป็นสำคัญ สาหรับ ภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับดีขึ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ

ปี 2559 คาดว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นและ ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวจากความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ปรับเพิ่มขึ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงจากรายได้เกษตรกรที่มีแนวโน้มลดลงจากภาวะภัยแล้งและหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามความเชื่อมั่นที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากแรงสนับสนุนของการลงทุนภาครัฐและเพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากประเทศ ผู้ประกอบการบางส่วนยังรอดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ สำหรับการส่งออกมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากไม่มีปัจจัยพิเศษสนับสนุนและยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน การท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับดีขึ้นต่อเนื่องและเน้นปรับรูปแบบจากเดิมที่มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มมูลค่าของนักท่องเที่ยว ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงปรับดีขึ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ

การลงทุนภาคเอกชน : ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้มหายากขึ้น การท่องเที่ยว : ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติการจ้างงาน : ยังทรงตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกับแนวโน้มที่จะหาแรงงานยากขึ้นยังมีต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต : โดยรวมยังทรงตัว ยกเว้นต้นทุนวัตถุดิบจากน้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลงตามราคาในตลาดโลก

แหล่งที่มาhttps://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Economic...4_2015_54v48.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวโน้มภาวะธุรกิจไทยความเห็น (0)