วัตถุประสงค์หลักการจัดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเครื่องมือบ่มเพาะพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเป็นที่พักอาศัย โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการในหอพักนักศึกษา สอดคล้องกับหอพักได้ตอบสนองตามหลักการจัดหอพักตามลักษณะศูนย์ศึกษาและอาศัย (Living Learning and Caring Center) และตามรายงานการวิจัยผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของกองแผนงานพบว่านักศึกษายังขาดเรื่องภาษาเช่นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น จึงได้จัดโครงการเรียนเสริมเพิ่มทักษะภาษาที่สาม โดยจัดสอนสนทนาภาษาจีนกลางทุกภาคการศึกษาได้จัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยจัดสอนระดับพื้นฐานและระดับกลาง (บางภาคที่ผู้สอนพร้อม) ดูภาพบรรยากาศการเรียนภาษาจีนภาคการศึกษาที่ 2/2549 ได้ที่ http://student.psu.ac.th/news/view.php?n_id=293