การเขียนเอกสารวิชาการ

สิ่งที่ทำ เกิดผลอย่างไร เน้นสิ่งที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน ต่อการเรียนรู้ การทำงานอย่างไร กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ มีข้อควรระมัดระวัง มีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ หรือไม่ มีโอกาสพัฒนาต่ออย่างไร

สวัสดีครับ

ก่อนวันหยุดยาว ขอส่งความสุข ส่งกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนา

แนวทางการเขียนงานวิชาการ หรือ แบบแนวกรณีศึกษา ก็สามารถทำได้นะครับองค์ประกอบการเขียน ควรเกี่ยวข้องกับเริ่มต้น

หาเรื่องที่ใช่ ประเด็นวิจัยที่ชอบ เรื่องที่เรารู้ดีที่สุด
มองงานที่เราเกี่ยวข้องมีอะไร งานหลัก งานรอง งานพัฒนา งานที่ได้รับมอบหมาย


การค้นคว้า หาแหล่งอ้างอิง

อ่าน อ่าน อ่าน และ อ่าน

เพื่อเรียนรู้จากผู้มีปประสบการณ์ มองหา จุดดี จุดอ่อนของคนอื่นๆ เพื่อมาปรับให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราอยากจะทำ


บทนำ ความสำคัญ

ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิด ผลกระทบ ผลดี ผลเสีย ปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้น
คำถาม ตั้งวัตถุประสงค์

จะทำอะไร อยากได้คำตอบอะไรจัดลำดับความสำคัญ

สร้างกรอบแนวคิด แนวทางในการดำเนินการ

วางแผน ดำเนินการ ประเมิน วิเคราะห์ผล

นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เขียนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอะไร เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น


ผลที่ได้รับ

แสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่าผลเป็นอย่างไร แผนภูมิ ตาราง รูปภาพ ข้อมสถิติ เป็นต้น
สรุปและข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ทำ เกิดผลอย่างไร เน้นสิ่งที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน ต่อการเรียนรู้ การทำงานอย่างไร

กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ มีข้อควรระมัดระวัง มีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ หรือไม่

มีโอกาสพัฒนาต่ออย่างไร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)