นโยบายคุกและอาชญากรรม (Crime, prison and policy)

ปี 2013 สหรัฐอเมริกา มีนโยบายเปลี่ยนแปลงวิธีการยุติธรรมทางอาญา และ ระบบการพิจารณาคดี โดยเน้นการลดประชากรและค่าใช้จ่ายคุก การขยายหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งการแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน และ การขับเคลื่อนนโยบายคุกผ่านงานวิจัย........................

นโยบายคุกและอาชญากรรม (Crime, prison and policy) ข้อมูลจากรายงานวิจัย เรื่องแนวโน้มเรือนจำทั่วโลก 2015 (Global Prison Trends 2015) บล็อก แนวโน้มและความท้าทายในการปฏิรูปกฎหมายอาญา (http://www.penalreform. org/blog/) โดย ร็อบ อัลเลน, ลิเลียน ไอส์, เชน ไบรน์ , มอริตซ์ เบิร์ก, จูเลีย เคิสมา, มาเลกา โลเปส ไซ เรอร์, จอห์น พอดมอร์, แมรี่ โรแกน และ บริด สลีฟ โดยจะเป็นการกล่าวถึงผลการศึกษา นโยบายคุกและอาชญากรรม ในหัวต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยสังเขป ดังนี้เจตนาฆาตกรรมเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต จากรายงานการศึกษาของสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) พบว่า ในปี 2012 เจตนาฆาตกรรมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 439,000 คน ทั่วโลก กว่าหนึ่งในสามของคดีฆาตกรรม ร้อยละ 36 เกิดขึ้นในอเมริกา ร้อยละ 31 ในแอฟริกา ร้อยละ 28 ในเอเชีย ร้อยละ 5 ในยุโรป และ ร้อยละ 0.3 ในโอเซียเนียระดับของความรุนแรงของอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ อื่น ๆ จากรายงานการศึกษาของสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) พบว่า ระดับของความรุนแรงของอาชญากรรม มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (ระดับความไม่เท่าเทียมกันของรายได้) สังคม (ความไม่เสมอภาค) การเมือง และ มีความสัมพันธ์กับการรักษาความปลอดภัยของประชาชน

นโยบายทางอาญามีความสัมพันธ์กับปริมาณการก่ออาชญากรรม จากรายงานการศึกษาของสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) พบว่า นโยบายทางอาญาการกำหนดโทษจำคุกระดับปานกลาง การจำคุกเท่าที่จำเป็น และ การจำคุกระยะในเวลาสั้นที่สุด มีความสัมพันธ์กับปริมาณการก่ออาชญากรรมที่ลดลง เช่น ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปี 2011 มีการใช้นโยบายการจำคุกระดับปานกลาง การจำคุกเท่าที่จำเป็น และ การจำคุกระยะสั้น ส่งผลให้ประชากรคุกลดลงจำนวนมาก เป็นต้นนโยบายทางอาญาของสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน ปี 2013 ได้มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงด้านของวิธีการยุติธรรมทางอาญา และ ระบบการพิจารณาคดีโดยเน้นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 5 ประการ คือ

1. การลดประชากรคุกและค่าใช้จ่าย

2. การขยายหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งการแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน

3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง

4. การสนับสนุนผู้กระทำผิดกลับเข้าสู่ชุมชน และ

5. การขับเคลื่อนนโยบายคุกผ่านงานวิจัย

โดยสรุป

นโยบายคุกและอาชญากรรม (Crime, prison and policy) มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความสัมพันธ์กับการรักษาความปลอดภัยของประชาชน และ มีความสัมพันธ์ความรุนแรงและการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาชญากรรม และนโยบายทางอาญาในการกำหนดโทษจำคุกระดับปานกลาง การจำคุกเท่าที่จำเป็น และ การจำคุกระยะในเวลาสั้นที่สุด ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความสัมพันธ์กับปริมาณการก่ออาชญากรรมที่ลดลงจำนวนมาก ในปัจจุบัน ปี 2013 สหรัฐอเมริกา ได้มีนโยบายการ เปลี่ยนแปลงด้านวิธีการยุติธรรมทางอาญา และ ระบบการพิจารณาคดี โดยเน้นการลดประชากรและค่าใช้จ่ายคุก การขยายหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งการแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน การติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง การสนับสนุนผู้กระทำผิดกลับเข้าสู่ชุมชน และ การขับเคลื่อนนโยบายคุกผ่านงานวิจัย จึงเห็นว่านโยบายคุกและอาชญากรรมของสหรัฐอเมริกา ดังกล่าว เป็นนโยบายคุกที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง


.....................วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙อ้างอิง


ข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์ http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/ 2015/04/PRI-Prisons-global-trends-report-LR.pdf ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ https://twitter.com/prisonpolicy/ status/704403529734160384 เว็บไซต์ http://www.bbc.com/news/uk-27249518 และ เว็บไซต์ http://www.vox.com/2016/2/15/10981274/crime-violen...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

ขอขอบคุณอาจารย์นงนาท มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ