โมเดลเจดีย์คุณธรรมสู่ความเป็น “คนดี”

การสังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการกับแนวคิดความเป็นคนดีเชิงพุทธ

จากแนวคิดความเป็นคนดีข้างต้นนี้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดเพื่อนำไปสู่รูปแบบในการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น “คนดี” ดังนี้


โมเดลเจดีย์คุณธรรมสู่ความเป็น “คนดี”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนดีเชิงพุทธความเห็น (0)