การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของข้าพเจ้า

การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ดังนั้นจึงจะต้องมีการวางแผนทางการเงินสำหรับการใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุงาน เพื่อความสะดวกสะบายในการดำเนินชีวิตหลังจากเกษียณอายุแล้ว ทั้งด้านการเงิน สุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

เนื่องจากชีวิตหลังการเกษียณอายุอาจจะไม่ได้ทำงานหรือไม่มีงานทำแล้วจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินต่างๆ เช่นการออมในช่วงก่อนการเกษียณอายุ เพื่อที่จะได้มีเงินสดในการดำเนินชีวิตหลังการเกษียณ แต่การวางแผนการออมนั้นก็แล้วแต่วิธีตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งบางคนอาจจะมีการเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วัยเริ่มทำงานไว้ในสมุดบัญชีเงินฝากแบบประจำกว่าจะถึงอายุ60ปีเกษียณอายุก็จะทำให้มีเงินเก็บมากมายไว้ใช้หลังเกษียณอายุหรือบางคนอาจจะมีวิธีการโดยไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวก็เป็นการช่วยเก็บเงินอีกช่องทางหนึ่งแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ถ้าผู้ใดเริ่มมีการออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยโดยไม่มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยก็จะทำให้มีเงินออมมากขึ้นในตอนอายุมากทำให้ไม่เกิดความลำบากทางการเงินในอนาคต เพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงินก่อนการเกษียณอายุจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตหลังการเกษียณอายุ

ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณของข้าพเจ้ามีดังนี้ เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญาตรีและได้งานทำแล้ว ฉันจะใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ไม่สร้างหนี้สินหากไม่จำเป็นและไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีพอจนอาจทำให้ตนเองเกิดความลำบากทางการเงินได้ ฉันจะเปิดบัญชีโดยการเปิดบัญชีเงินฝากแบบประจำโดยการหัก10%จากเงินเดือนของทุกเดือนมาเข้าบัญชี เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ฉันมีเงินออมยันเกษียณอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)