ประวัติวิทยากร อ.ดร. ทนง ทองเต็ม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนา
  ทรัพยากรมนุษย์) Human Resources Development (HRD.)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท MBA. (Human Resources Management)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี BBA. (Business Administration) เหรียญทอง
  เกียรตินิยม อันดับ 1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


การฝึกอบรมสัมมนา


 • ประกาศนียบัตร "การบริหารงานฝึกอบรม (Training Management)
  ADB." ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
 • ประกาศนียบัตร "การเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Training for the
  Trainer)" ธนาคารโลก The World Bank, Washington DC. , USA.
 • ประกาศนียบัตร "Management Game (First Prize Winner)"
 • Economic Development Institute : EDI. The World Bank. USA.
 • ประกาศนียบัตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" Asian Productivity
  Organization : APO
 • ประกาศนียบัตร "เทคนิคการฝึกอบรม" สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร์ : NIDA.
 • ประกาศนียบัตร "นักวิจัยทางสังคมศาสตร์" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร "Feasibility Study Procedure" มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร "Conflict Management" Asian Institute of
  Technology : AIT
 • ประกาศนียบัตร "Systematic Managerial Analysis" (Problem
  Solving & Decision Making) Asian Development Bank : ADB.

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำ และเลขานุการคณะวิชาบริหารธุรกิจ มธบ.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าแผนกฝึกอบรมงานวิชาชีพ การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  IFCT.
 • ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • ประธานชมรมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย
 • คณะทำงานวางแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
 • คณะทำงานการสำรวจทัศนคติผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตความรับผิดชอบของ กฟน.
 • คณะทำงานวางแผนธุรกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


การเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา


 • ที่ปรึกษา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน
 • ที่ปรึกษาบริษัท บางกอกเพลส จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท พรหมวิวัฒน์ก่อสร้าง และบริษัท MCON.
 • ที่ปรึกษา บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธกส.
 • ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5ส. และโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสงฆ์ ด้านการพัฒนาองค์การ TQM. และ 5ส.
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การและการทำงานเป็นทีม
  โรงพยาบาลตราดโรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์
  ศิลปาคม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลจัตุรัส
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ บ. ไพบูลย์ประกันภัย รพ. เจ้าพระยา
  รพ. วิภาวดี
 • ที่ปรึกษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM.)
 • ที่ปรึกษา โรงเรียน สวนกุหลาบ นนทบุรี ด้านการจัดทำแผนพัฒนา
  องค์การ
 • ที่ปรึกษา โรงเรียน สัตหีบวิทยาคม ด้านการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
 • ที่ปรึกษา โรงเรียน ธรรมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียน
  วิมุติยารามพิทยากร โรงเรียนอนุบาลบูรณวิทย์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์
  และการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
 • ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิด้า
  ม. บูรพา
 • วิทยากรเครือปูนซิเมนต์ไทย เครือสหพัฒนพิบูล เครือเกษตรรุ่งเรือง
  พืชผล
 • วิทยากร SHELL ESSO CALTEX บางจากปิโตรเลียม NPC. TPI. ABB. 3M. ธนาคารแห่งประเทศไทย ออมสิน กรุงเทพ กรุงไทย ทหารไทย นครหลวงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • วิทยากรเครือชินวัตร SCC. AIS. TMC. Thai Com UBC.
 • วิทยากรโรงแรม Oriental Central Novotel Sofitel Landmark
  Sheraton
 • วิทยากร บริษัท BANPU จำกัด มหาชน ด้าน Walk Rally for Effective Team Development ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ อินโดนีเซีย
 • วิทยากรไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทไทยรับประกัน
  ภัยต่อ
 • วิทยากรสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจ
  ชั้นสูง และหลักสูตรผู้บังคับการ และผู้กำกับการ
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท จุฬา ธรรมศาสตร์ นิด้า มธบ. รามคำแหง
  ศรีปทุม
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาเอก การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท


 • "การพัฒนาองค์การการไฟฟ้านครหลวง" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • "การพัฒนาอาชีพของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมอีเลคโทนิคส์" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • "การประเมินผลและติดตามผลการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
  ศึกษาเฉพาะ กรณีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย"
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • "การศึกษาความสามารถในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม"
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • "การสร้างแม่แบบในการพัฒนาทีมงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
  บริษัทปิโตรเคมีกัลป์ไทย มหาชน จำกัด" มหาวิทยาลัยบูรพา
 • "โปรแกรมความฉลาดทางอารมณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี
  บ. อโรเมติกส์ไทย" มหาวิทยาลัยบูรพา
 • "การศึกษาขีดความสามารถสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์"
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • "การศึกษาความพร้อมในการนำ E-Learning มาใช้ในการพัฒนา
  ทรัพยากรมนุษย์" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย


 • "การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของผู้พิพากษา"
  เงินทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการมิยาซาวา สถาบันพัฒนาข้าราชการ
  ฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • "การศึกษาวิจัยคุณสมบัติของผู้พิพากษาในอนาคต" เงินทุนสนับสนุน
  การวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
 • "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อการขอตำแหน่ง
  ทางวิชาการ" กระทรวงยุติธรรม จำนวน 20 เรื่อง

หัวข้อบรรยาย

 • ทักษะการมอบหมายงาน - การบริหารเชิงกลยุทธ์ พัฒนาทักษะ
  หัวหน้างาน
 • Walk Rally For Effective Teamwork - การบริหารเชิงวิสัยทัศน์
 • Creative Thinking & Brain Storming - การจัดทำแผนงาน
  โครงการ แผนปฏิบัติ
 • Service Excellence การวิจัยประเมินผล
 • TQM. QCC. 5S. - การบริหารจัดการทั่วไป
 • Work Improvement (WIP.) - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • Conflict Management - การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
 • Business Negotiation Skills - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Creative Thinking - การสร้างและพัฒนาทีมงาน
 • Effective Presentation Technique – การฝึกอบรมและพัฒนา
  ทรัพยากรมนุษย์
 • Working Together as a Team - การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • Miracle Team Work - Group Dynamics – การสำรวจ
  ทัศนคติพนักงาน
 • Management Games - การวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • Training for The Trainer - การบริหารโครงการ
 • LO. (Learning Organization) - การจัดทำแผนแม่บท แผนธุรกิจ
 • เทคนิคการถ่ายทอดสอนงาน - ภาวะผู้นำและการจูงใจ
 • เทคนิคการประสานงาน - การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
 • การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ - การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาองค์การ (OD.) – จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน


สถานที่ติดต่อ

สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (สพอ.)

Organization Development Consulting Institute. (ODCI.)
241 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร 10700.
Tel (081) 919-7619, (081) 936-7548, (091) 851-1640, (02) 885-4855-6
E-mail : [email protected]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (ODCI.)ความเห็น (0)