ความหมายของค่านิยมร่วม                     

         เป็นข้อกำหนดร่วมกันของคนในองค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน

ความสำคัญของค่านิยมร่วมที่ดี     

           นำมาซึ่งทิศทางที่ชัดเจน เกิดความร่วมมือและเกิดพลังขององค์กร

ลักษณะของค่านิยมร่วมที่ดี 

         ต้องง่ายต่อการเข้าใจ จดจำ เร้าใจให้ปฏิบัติตาม มาจากความคิดของทุกคนในองค์กร ทันสมัย สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

ประโยชน์ของการมีค่านิยมร่วม 

          ทำให้บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความมุ่งมั่นในอันที่จะสร้างความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติคุณให้องค์กร เสริมสร้างพลังสามัคคีในองค์กร

วิธีการจัดทำค่านิยมร่วม

          1.    จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ

           2.    จัดวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิก

           3.    ทำความเข้าใจกับหลักการวิเคราะห์องค์กร

          4.    ทำworkshop เพื่อระดมสมองในการกำหนดค่านิยมยก

ตัวอย่างเช่น

             ร่วมกันสร้างสังคมเข้มแข็ง

          พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

              กระจายความรู้สู่ชุมชน

องค์ประกอบที่สำคัญของค่านิยมร่วม

          เป็นถ้อยคำหรือข้อความที่โน้มน้าวบุคลากรให้อยากปฏิบัติหล่อหลอมจิตใจคนในองค์กรสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรอยู่คู่องค์กรได้ยืนยาว