Digital economy และการปรับตัวของตนเอง


Digital economy คือ เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

การปรับตัวเข้าสู่ Digital economyของตนเอง

การที่จะก้าวไปสู่ Digital Economy ได้นั้น ต้องทำให้ทุกอย่างออนไลน์ถึงกันหมด ไม่ว่าภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ฯลฯ โดยรัฐจะต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกมิติ ดังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาถึงทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา การติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีผู้ให้บริการ ฟรีมากมาย ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม พินเทเรส กูเกิลพลัส หรือแม้แต่ยูทูบ เพราะมีข้อได้เปรียบกว่าสื่อออนไลน์อื่น ๆ ในแง่รูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเดียวกัน การเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย การโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าที่สามารถรองรับได้ทั้งแบบภาพนิ่งและวิดีโอ


แหล่งที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital economy และการปรับตัวของตนเองความเห็น (0)