Digital economy กับการปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy ) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน

การปรับตัวเข้าสู่ digital economy ของดิฉัน

1. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ เช่น การเรียนผ่านอิเทอร์เน็ตหรือE-learningและการหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ

2. ใช้ประโยชน์จาก Social media แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น Facebook,line

3. เรียนรู้ที่จะใช้ Application ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบายการซื้อขาย

4. การเดินทางโดยใช้ GPS เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง

5. ใช้ Application ในการทำธุรกรรมทางการเงิน, จองที่พักหรือตั๋วเดินทาง, บริการแท็กซี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Finance4613ความเห็น (0)