ความหมายของDigital Economyและการปรับใช้

Emma Jo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Digital ทั้งการเล่น Facebook, Smartphone และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิง และไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก ดังนั้น การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และการทำอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy โดยเน้นการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ Hardware, Communication และ Software จากต่างประเทศ ทั้งยัง พัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไอทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักด้าน Digital มากขึ้นการใช้ข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ก็มากขึ้นด้วย สังคมและธุรกิจก็จะเข้าสู่การเป็น Digital Economy และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่ Real-Time Economy

การนำไปปรับใช้ในปัจจุบัน

- การค้าบนระบบดิจิตอล
สิ่งที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็วและเห็นได้ชัดที่สุดคือการพัฒนาเชิงพาณิชย์ธุรกิจ หรือการค้าหาเงิน ซึ่งในปัจจุบันการค้าขายบนโลกออนไลน์มีความหลากหลายและพัฒนาการที่มีความสมบูรณ์ซับซ้อนมากขึ้น จากในช่วงแรกที่เรามักพูดถึง e-commerce หรือการขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ จนในปัจจุบันเราได้เห็นตลาดการค้าดิจิตอลได้แตกแขนงไปยังเรื่องของ mobile-commerce หรือการค้าผ่านอุปกรณ์มือถือ รวมทั้ง Social Commerce การค้าขายแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแม้ว่าตลาดการค้าออนไลน์ในประเทศไทยยังคงตามหลังหลายประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ แต่ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแรง
อ้างอิงจาก : http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัตถุประสงค์ ความหมายการบริหารการเงินความเห็น (0)