การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy

Digital Economy คือ Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy ของตัวดิฉันเอง คือ การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ในปัจจุบันมีมากมายหลายทางเลือก ยอมรับในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน และพยายามปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เสมอๆ ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Digital ทั้งการเล่น Facebook, Smartphone และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิง และไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก ดังนั้น การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพัฒนาและรู้จักนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่ของฝ่ายการเงินสำคัญความเห็น (0)