เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE)

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE)

เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย)

เป็นกลไกสำคัญการปฏิรูปกระบวนการเพิ่มขึ้นผลิตการดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข

การบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคม ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มีคณะกรรมการเฉพาะด้านทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ชี้นำทิศทางของการพัฒนา

ให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกำหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation)

จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ

ที่มาhttp://www.mict.go.th/view/

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economyของตัวเอง ที่ใช้อยู่เป็นเป็นประจำ

Non-Bank บริการทางการเงิน ก็เป็นอีกบริการสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการได้ทันใจ ทำให้ไม่เกิดความเชื่องช้าในขณะที่ฉันทำธุรกรรมในการโอนเงิน หรือต้องการใช้เงินโดยไม่ผ่านความวุ่นวาย

การใช้อินเตอร์เน็ต ช่วงเพิ่มช่องทางการหารายได้ ด้วยการขายของตามเว็บไซต์และสั่งสินค้าเมื่อต้องการเพื่อความสะดวก

Taxi ที่เคยทำให้คนต้องยืนรอตากแดด วิ่งแย่งกันขึ้น หรือ ต้องกล้ว Taxi ไม่ยอมไปส่ง เมื่อมีบริการใหม่อย่าง GRABTAXI ทำให้เราผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลDigitalEconomyหรือDEความเห็น (0)