บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE)