บทบาทของนักการเงินในดิจิตอลอีโคโนมี

...ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา เทคโนโลยีสามารถอำนวยความสะดวก และทำให้เราประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ ผ่านตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น ซึ่งในอนาคตความก้าวไกลของเทคโนโลยีอาจส่งผลให้คนมีบทบาทน้อยลงในการทำงาน เนื่องจากความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพในการทำงานไม่เทียบเท่ากับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้

...สิ่งสำคัญที่บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็คือ ระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้จะเรียกว่า Digital Economy หรือเศรษฐกิจดิจิตอล คือ ตลาดต่างๆที่พึ่งพาดิจิตอล เทคโนโลยีในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการบริการ ผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้มีการใช้งานระบบนี้มาระยะหนึ่งแล้ว และมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตแทนที่จะต้องใช้คนทำงานกลับกลายเป็นใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทน

...เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเรามากขนาดนี้ เราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวให้ทันและนำเทคโนโลยี โดยการหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่เคยเป็นเรื่องไกลตัวมาเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งสามารถเข้าฝึกอบรม หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหลายๆแหล่ง รวมทั้งพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ให้รู้เท่าทันการทำงานจากระบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นวิธีการปรับตัวพื้นฐาน และยังมีอีกหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิด สถานการณ์ และประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)