ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

ระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ.2556.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระเบียบกระทรวงการคลังความเห็น (0)