160311-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Polite & courteous / popular & vulgar

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Polite & courteous สามารถใช้แทนกันได้ ในสถานการณ์ส่วนมาก

แต่คำหลังมีความหมายหนักแน่นกว่า และแสดงนัยของพื้นฐานทัศนคติที่ดี ที่มีต่อผู้อื่น

ขณะที่ Polite เกี่ยวข้องกับกริยาอาการที่แสดงอย่างผิวเผินเท่านั้น

Polite adj. ผู้ที่แสดงกริยามารยาทดีต่อผู้อื่นทั้งในการพูดและการกระทำ

หลีกเลี่ยงที่จะแสดงความหยาบคาย อันเป็นผลจากการอบรมและความรับรู้ว่า

เมื่อใดต้องใช้มารยาททางสังคม

She sent me a polite letter thanking me for my invitation.

He was too polite to point out my mistake.

Courteous adj. เป็นผู้ที่มิเพียงแสดงความ polite

หากแต่ยังพยายามอย่างจริงจังที่จะแสดง ความอารีและเชื่อถือศรัทธาต่อผู้อื่น

Although she often disagreed with me, she was always courteous.

He’s always behaved courteously toward my family.


Popular & vulgar (DPWE) อธิบายว่า ทั้งสองคำเคยมีความหมายพ้องกัน ที่หลายประเทศยังคงใช้อยู่

และบอกว่า Popular มีรากจาก Latin หมายถึง people

ขณะที่ Vulgar จาก Latin หมายถึง general public

(เหมือนเช่น คำอังกฤษ mob ย่อจากคำ Latin ว่า mobile vulgus

หมายถึง ผู้คนธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงได้ (the changeable common people)

สิ่งที่ถือว่า Popular เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่โดยทั่วไป ชื่นชม

A popular public figure.

สามารถใช้ popular กับทัศนคติหรือรสนิยม ที่มีใช้อยู่ในหมู่ผู้คนจำนวนมาก

Popular superstitions.

Popular music.

Vulgar อาจใช้ในความหมายว่า popular คือ common หรือ current เช่น

Vulgar success.

Vulgar soap opera.

แต่ปัจจุบัน มีการใช้ vulgar เกือบทั้งหมดในความหมายว่า หยาบโลน เกียจคร้าน หยาบคาย ไม่ได้รับการอบรม เช่น Vulgar language.

Vulgar gesture.

Vulgar display.

ดังนั้น ทั้งสองคำ ไม่อาจใช้ทั่วไปในความหมายตามรากศัพท์เดิม อีกต่อไป


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

sr
IP: xxx.186.233.85
เขียนเมื่อ 

"ขณะที่ Vulgar จาก Latin หมายถึง general public."

Compare this to a Thai word สถูล (from Pali/Sanskrit 'sathuula' = common people/general public) and guess what สถูล (now read and write สถุล) now means หยาบคาย (just like vulgar). Funny eh?