ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่นําเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกันและ มีการบริหารจัดการกองทุนโดยมืออาชีพในการจัดการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน จากนั้นจึงนําผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม

 • กองทุนรวมจัดการลงทุนโดยมืออาชีพ (Professional Management) ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด มีการทบทวนความรู้ทุก ๆ สองปี และต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • กองทุนรวมสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีกว่า ด้วยการกระจายการลงทุน (Risk ReductionThrough Diversified Portfolio)
 • กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกลงทุน (Alternative Portfolio Objectives and Risk Management) ผู้ลงทุนแต่ละรายอาจมีแนวคิด และความชอบ ในการลงทุนที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน มีแนวนิยมในการลงทุน (Psychographics)
 • กองทุนรวมช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการลงทุน
 • กองทุนรวมให้ความสะดวกและ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการลงทุนซื้อขาย
 • กองทุนรวมมีสภาพคล่อง ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นเงินสดได้ง่าย เมื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่อนุญาตให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุน
 • กองทุนรวมได้รับประโยชน์ทางภาษีกองทุนรวมไม่ใช่หน่วยภาษีรายได้ของกองทุนรวม จึงไม่เสียภาษีเงินได้กองทุนรวมจึงสามารถถ่ายทอดผลประโยชน์ผ่านไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มากกว่าที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะลงทุนด้วยตนเอง
 • กองทุนรวมเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จึงมีอำนาจต่อรองมากกว่า
 • กองทุนรวมมีกลไกปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุน
 • กองทุนรวมบางประเภทมีการน าผลตอบแทนที่ได้ไปลงทุนต่อ (Reinvestment Income)กองทุนรวมที่มีผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กําไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือ ดอกเบี้ย ซึ่งถ้าไม่ได้นํามาจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นในรูปของเงินปันผล หรือ Auto Redemption กองทุนรวมอาจมีนโยบายนําผลประโยชน์นั้นมาลงทุนต่อถ้าภาวะการลงทุนเอื้ออํานวย ซึ่งการที่กองทุนรวมสามารถนําผลตอบแทนที่ได้ไปลงทุนต่อนั้น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสที่จะ ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากการที่นําเงินไปลงทุนเอง

ข้อจำกัดของการลงทุนผ่านกองทุนรวม

 • มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • การลงทุนอาจจะไม่ยืดหยุ่น ก่อนที่บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนนั้นจะต้องมีการขออนุมัติโครงการจัดการกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในรายละเอียดโครงการก็จะมีการระบุนโยบายการลงทุนตลอดจนเงื่อนไขและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ เช่น วิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุโครงการ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้รับอาจจะไม่ทันสมัย โดยทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนอย่างละเอียดนั้นจะกระทําผ่านการจัดส่งรายงานรอบ 6 เดือนหรือรอบ 12 เดือน ซึ่งกว่าบริษัทจัดการจะรวบรวมจัดทําและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปได้แล้วเสร็จ ข้อมูลดังกล่าวก็อาจจะไม่ทันสมัยหรือล่าช้าไปจากวันที่ในรายงานนั้น ๆ พอสมควร
 • ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขึ้น อยู่กับผู้จัดการกองทุน
 • ไม่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนจะมีความสนใจในกองทุนตราสารเงินหรือพันธบัตร หรือกองทุนซึ่งมีคําว่า “รับประกันเงินต้น”อยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วกองทุนรวมนั้นจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทน แต่สามารถกําหนดนโยบายการลงทุนเพื่อ ประกันเงินต้นได้ โดยกองทุนจะกําหนดสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์เพื่อให้ ผลตอบแทนของกองทุนสามารถ บรรลุ
 • ผลการดำ เนินงานในอดีตไม่อาจสะท้อนผลการดา เนินงานในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ข้อกําหนดของกองทุนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในกองทุนรวมความเห็น (0)