คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM team) ของศูนย์อนามัยที่ 8 ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาการใช้ Gotoknow ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ที่ไม่เป็นระบบ จึงได้ลงมติที่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ในการจัดระเบียบการจัดการกับ Blog ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ โดย กลุ่ม Blog ที่เป็นมาจตรฐานของศูนย์อนามัยที่ 8 คือ

 1.  Gotoknow.org/planet/hpc8-ns    สำหรับรวม blog เกี่ยวกับการจัดการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นงานหลักของศูนย์อนามัยที่ 8

2. Gotoknow.org/planet/hpc8-od    สำหรับรวม bloq เกี่ยวกับการจัดการเรื่องการพัฒนาคุณภาพองค์กรของศูนย์อนามัยที่8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ KM, TQA/PMQ , กพร. , HP/HA

3. Gotoknow.org/planet/hpc8-home  สำหรับรวม bloq ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 ทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 ท่านใดที่สร้าง blog และต้องการให้นำเข้า planet กรูณาติดต่อที่ KM team ด้วยครับ

       ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวได้นำเสนอต่อหมอนน  K center ของกรมอนามัย  เพื่อทำการ Link เฉพาะในส่วนกลุ่ม Blog ที่เป็นมาตรฐานของศูนย์อนามัยที่ 8 เท่านั้น

 

                                                                   post by

                                                                  Kongkiet

                                                        CKO Health promotion center 8