โปรแกรมการฝึกผู้ดูแลในผู้รับบริการที่มีภาวะสมองเสื่อม (SCPD)


Systematic care for caregivers of people with dementia in the ambulatory mental health service: designing a multicentre, cluster, randomized, controlled trial

"เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia)นั้นเป็นเรื่องยาก ในบทความนี้จะบอกถึงโปรแกรมการดูแล ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับผู้ดูแลและจะทำให้เข้าใจในตัวผู้ป่วยมากขึ้น"

การดูแลสำหรับผู้รับบริการที่มีภาวะสมองเสื่อมกับผู้ดูแลเป็นเป้าหมายที่ท้าทายในการดูแลสุขภาพ สิ่งนี้เป็นความต้องการเร่งด่วนสำหรับการให้โปรแกรม ซึ่งจะป้องกันผู้ดูแลของผู้รับบริการสมองเสื่อมจากการแบกรับภาระมากเกินไปด้วย และอาจส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในสถานพยาบาลลดลงอีกด้วย ในบทความนี้ได้พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Systematic Care Program for Dementia : SCPD) โดยโปรแกรมนี้ประกอบด้วยการประเมินความสามารถของผู้ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อผู้ที่มีความสามารถลดลง ประสิทธิผลของโปรแกรมSCPDนี้จะกล่าวในบทความ

สำหรับวิธีการศึกษานั้นจะมีบุคลากรทางการแพทย์ 6 คน ซึ่งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ให้การสุ่มในแต่ละการบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญทางการให้บริการผู้ป่วยนอกนั้น เช่น นักจิตวิทยา , พยาบาลด้านจิตเวช เป็นผู้สุ่มเลือกแบ่งผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ให้การรักษา และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มผู้รับบริการนี้เป็นผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มาเข้ารับการบริการทางสุขภาพ ซึ่งการวัดผลในครั้งแรกเป็นการติดตามผล 12 เดือนหลังจากได้รับการรักษา ในผู้รับบริการที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งการวัดผลนี้สำคัญมากในการหาค่าความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม และการวัดผลครั้งที่สองจะเป็นการดูคุณภาพชีวิตของทั้งผู้รับบริการและผู้ดูแล

โดยปกติมีโอกาสมากมายที่จะสนับสนุนผู้ดูแลในการดูแล แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบกัน เมื่อมาเข้ารับการรักษาบางครั้งก็สายไปแล้วที่จะป้องกันได้ โดยเฉพาะการระบุและการจัดการถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นของผู้ดูแล มีโปรแกรมมากมายที่ให้การพัฒนาผู้ดูแล โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อลดภาระให้กับผู้ดูแลหรือเพิ่มความสามารถในการดูแล ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการสมองเสื่อมและผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ในชุมชน , โปรแกรมการสนับสนุนครอบครัว เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าได้รับผลตอบรับที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ลดอาการซึมเศร้าของผู้ดูแล ผู้รับบริการบางคนมีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งผู้ดูแลก็มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น และได้มีการแลกเปลี่ยนกันกับครอบครัวอื่นๆซึ่งแต่ละบ้านก็มีปัญหาเช่นเดียวกันทั้งหมด โดยปัญหาเหล่านี้พบบ่อยในผู้รับบริการที่มีอาการรุนแรง ที่อยู่ในสถานพยาบาล ในส่วนของการบำบัดพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจนั้นจะฝึกให้ผู้ดูแลถึงการใช้เทคนิคการชดเชยสำหรับความรู้ความเข้าใจที่สูญเสียไปและจัดการกับพฤติกรรมการวิตกกังวล ผลของการบำบัดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการและผู้ดูแลมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

The Systematic Care Program for Dementia (SCPD)

เราจะสนับสนุนครอบครัวให้เข้าโปรแกรมสำหรับการดูแลผู้รับบริการสมองเสื่อม (SCPD) ซึ่งในอันดับแรกจะเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการสมองเสื่อมให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ โปรแกรมSCPDนี้จะประกอบด้วยการประเมินความสามารถของผู้ดูแลและแนะนำถึงการรับมือกับความสามารถที่ลดลงของผู้รับบริการ โปรแกรมนี้จะช่วยรักษาปัญหาต่างๆโดยมองเป็นระบบและครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นในปัญหาของแต่ละคน นอกจากนั้นยังมีการออกแบบรวมถึงความต้องการเร่งด่วนด้วยซึ่งเป็นที่วิตกกังวลอย่างมากของผู้ดูแล

การรักษาโดยใช้โปรแกรมSCPD

การรักษานี้จะใช้ “Family support model” เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์คือหาจุดแข็งและความสามารถของผู้ดูแล เพราะโปรแกรมSCPD นี้จะประกอบด้วยการประเมินความสามารถและอาการซึมเศร้าของผู้ดูแล ซึ่งจะแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับภาวะความบกพร่องในผู้รับบริการ และให้คำปรึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ดูแล

SPCD ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

  1. การคัดกรอง : ผู้เชี่ยวชาญจะมีการคัดกรองความสามารถและอาการซึมเศร้าของผู้ดูแล โดยใช้เครื่องมือ SCPD screening tool (ซึ่งจะเป็นคำถามปลายเปิด เช่น คุณรู้สึกอย่างไร , คุณรู้สึกเครียดหรือไม่ , คุณคิดว่าสัมพันธภาพระหว่างคุณกับผู้รับบริการเป็นอย่างไร เป็นต้น) ซึ่งจะเป็นคำถามสั้นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ อาการซึมเศร้า , ความสามารถ , และประเภทของผู้ดูแล ไม่เพียงแค่การสัมภาษณ์ผู้ดูแลเท่านั้น ยังมีการสังเกตความรุนแรงของผู้รับบริการอีกด้วย โดยใช้แบบประเมิน Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd text revision (DSM-III-TR)

แบบประเมินSCPD screening tool

2. สนับสนุนด้านจิตสังคม : โปรแกรม SCPD เป็นการยืดหยุ่นในการเชื่อมการรักษาแบบโดยรวมจนไปถึงปัญหาของแต่ละบุคคล ผู้เชี่ยวชาญใช้กลยุทธ์ต่างๆในการสนับสนุนผู้ดูแล เช่น แนะนำการรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของผู้รับบริการ การบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาการของโรคกับปัญหาพฤติกรรมของผู้รับบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมSCPD อีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือการช่วยลดความรู้สึกทางลบของผู้ดูแลอีกด้วย เช่น อาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวล

3.การกลับไปสู่ชุมชน : ทั้งการสนับสนุนทางด้านจิตสังคมให้ผู้ดูแลและการบรรเทาอาการของผู้รับบริการ ก็จะทำให้กลับไปอยู่ในสังคมและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ นอกจากนั้นยังมีการคัดกรองเพื่อดูอาการซึมเศร้าของผู้ดูแลซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการสนับสนุนให้มีการรักษาอาการซึมเศร้าโดยผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น และจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการ ให้ไปถึงสถานดูแลต่างๆมากขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ชุมชนต่อไป

การฝึกการใช้โปรแกรม SCPD

เป็นการฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงละ 2 ชั่วโมง ครั้งแรกจะเป็นการกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโปรแกรมนี้ และช่วงที่สองจะเป็นการประเมินและให้คำแนะนำในการรับมือกับผลหลังจากได้รับการบริการเรียบร้อยแล้ว และในช่วงสุดท้ายจะเป็นการประเมินซ้ำหลังจากได้รับโปรแกรมแล้ว

P E O P
ผู้รับบริการที่มีภาวะสมองเสื่อม
ผู้ดูแล
บุคลากรทางการแพทย์
สภาพจิตใจของผู้ดูแล
สิ่งแวดล้อมทางสังคม
สถานพยาบาล
โปรแกรม SCPD
Psychosocial support
Quality of life
Well-being

Reference : Anouk Spijker, Frans Verhey, Maud Graff, Richard Grol, Eddy Adang, Hub Wollersheim and Myrra Vernooij-Dassen . Systematic care for caregivers of people with dementia in the ambulatory mental health service: designing a multicentre, cluster, randomized, controlled trial . The Netherlands, Alzheimer Centre Radboud University ; 2009.

หมายเลขบันทึก: 602418เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2016 10:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2016 18:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี