160227-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Only (2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


คำอธิบายเพิ่มเติม เกียวกับ Only adj. ต่อจาก #602415 160227-2

CALD ให้ความหมายต่างๆ ของ only เมื่อใช้ร่วมกับคำอื่นๆ ต่อไปนี้

ใช้แสดงว่า มีบางสิ่ง เพียงหนึ่งเดียวหรือเล็กน้อย หรือไม่มีอย่างอื่นอีก เช่น

I was the only person on the train.

It was the only thing I could do under the circumstances.

The only thing that matters is that the baby is healthy.

ใช้แสดงว่า บางสิ่งถูก จำกัดว่า ไม่มากกว่าที่กล่าว

This club is for member only.

She spoke to me only a few minutes ago on the phone.

ใช้แสดงว่า บางสิ่งไม่ดีอาจเกิดขึ้น ถ้ากระทำหรือไม่กระทำ บางอย่าง

If you don’t do something about it now it will only get worse.

ใช้แสดงว่า คุณรู้สึกเสียใจว่า บางสิ่งไม่เกิดขึ้น เมื่อต้องอธิบายเหตุผลที่ไม่เกิด

I’d love to go to Australia, I only wish I could afford to.

ใช้แสดงว่า คุณคิดว่า บางคนได้ทำบางสิ่งอย่างโง่เขลา

She’s only locked herself out of her flat again.

OALD กล่าวว่า ในการเขียนอังกฤษ เป็นทางการ

สามารถใช้ Only, Only if และ วลีอื่นๆของ only วางเป็นคำแรกในประโยค

ในส่วนที่สองของประโยค เมื่อ be, do, have และอื่นๆ อยู่หน้าประธานและกริยาหลัก เช่น

Only in Paris do you find bars like this.

Only if these conditions are fulfilled can the application proceed to the next stage.

เมื่อใช้ only เริ่มต้นประโยค be, do, have และอื่นๆ อยู่หน้าประธานและกริยาหลัก

Only then did she realize the stress she was under.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)