เรียนรู้ประสบการณ์จากงานปัจฉิมนิเทศรุ่นพี่พัฒนาชุมชน 16.4


ในวันนี้รุ่นพี่ที่เรียนภาค กศ.พป. ได้นำผลงานการลงฝึกงานในหน่อยงานต่างๆมานำเสนอที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

โดยในงานปัจฉิมนิเทศรุ่นพี่ที่เรียนภาค กศ.พป. ได้นำผลงานมาเสนอจำนวน 5 กลุ่ม


และนี่คือภาพของอาจารย์และรุ่นพี่ภาค กศ.พป. ที่มานำเสนอผลงานในงานปัจฉิมนิเทศ


ทางกลุ่ม 8 ของเราได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาผลงานจากรุ่นพี่หน่วยที่ 5


รุ่นพี่หน่วยที่ 5 ได้ลงพื้นที่ในหน่วยงานของ อสม.ลำพยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

(แผนที่รอบในและรอบนอกของ ม.8 บ้านหนองจอก)

  • โครงการที่ทำได้แก่

โครงการถาวร - โครงการทำป้ายลดความเร็วในชุมชนเพราะมีรถบรรทุกวิ่งออกมาจากบ่อดินค่อนข้างเยอะ


(ในภาพคือตัวอย่างป้ายที่รุ่นพี่ได้ทำแล้วนำไปติดในชุมชน)


โครงการที่ทำร่วมกับชุมชน - พัฒนาหมู่บ้านกับหน่วย อสม.ลำพยา

- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุกับหน่วย อส.ลำพยา ทุกๆกลางเดือนและต้นเดือน

  • สิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้รุ่นพี่เลือกลงที่หน่วยงานนี้

คือรุ่นพี่ได้บอกว่าที่เลือกลงก็เพราะว่ามีผู้ป่วยสูงอายุมากจึงเลือกลงไปที่หน่วยงานของ อสม.ลำพยา ซึ่งรุ่นพี่จะได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

และกิจกรรมของทาง อสม.ลำพยา อีกทั้งยังมีเรื่องของปัญหาของรถบรรทุกที่วิ่งในชุมชนทำให้ถนนเป็นหลุ่มเป็นบ่อเพราะบริเวณ ม.8

มีการขุดบ่อดินขาย รุ่นพี่จึงเลือกที่จะลงไปทำงานที่หมู่ที่ 8 ตำบลลำพญา

(ภาพขณะกำลังสอบถามข้อมูลจากรุ่นพี่ดูทุกคนตึงเครียดกันเชียว)


  • สิ่งที่รุ่นพี่ได้จากการลงพื้นที่ฝึกการปฏิบัติการณ์

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆของผู้สูงอายุ เช่นเรื่องความดัน ความดันเกณฑ์ปกติจะอยู่ที่่ 100 ถึง 140

2.ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP คือ หมอนยัดนุ่นซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ภายในหมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา

3.ทดสอบความรู้ที่ศึกษาเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีเพื่อนำไปปฏิบัติจริง

4.ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเพราะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของหน่วยงาน อสม.ลำพยา

5.ช่วยเหลือและพัฒนาทางวัด


(เป็นตัวอย่างของหมอนOTOP)

  • อุดมการณ์ที่เลือกเรียนพัฒนาชุมชนและจะจบออกไปเป็นนักพัฒนาชุมชน

เสียสละ สามัคคี ร่วมมือ ลงมือทำ

เสียสละ - ในงานพัฒนานั้นตัวบุคลที่จะพัฒนาผู้อื่นอันดับแรกต้องมีความเสียสละในตัวเองเพราะงานที่ลงไปทำนั้น

เป็นงานที่ทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองการเสียสละจึงสำคัญมาก

สามัคคี - การพัฒนานนั้นเรื่องความสามัคคีถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าในชุมชนชาวบ้านขาดความสามัคคี การพัฒนาก็จะไม่เกิดขึ้น

แต่ถ้าชาวบ้านในชุมชนนั้นมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วละก็สิ่งที่ตามมานั้นจะมีผลไปในทางบวก

คือก่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็ง

ร่วมมือ - เมื่อในชุมชนของเราเกิดความร่วมมือกันแล้วจะก่อให้เกิดจุดแข็งของชุมชนเพราะเพราะคนในชุมชนมีหลานร้อยคนถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ

ก็จะเกิดแนวความคิดหลายแนวความคิดเพื่อนำมาผสมผสานเพื่อที่จะนำไปพัฒนาชุมชนนั้นๆ

ลงมือทำ - การลงมือทำถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะถ้าเรามีแนวคิดมีแนวทางในการพัฒนาแล้วแต่คนในชุมชนไม่ลงมือทำแผนหรือ

แนวคิดการพัฒนาก็จะไม่เกิดประโยนช์ต่อชุมชน


สรุปภาพรวม

ในการจัดปัจฉิมนิเทศในวันนี้จากการที่ได้เดินดูรุ่นพี่ทั้ง 5 กลุ่ม จะเห็นได้ชัดว่าทุกกลุ่มจำใช้เครื่องมือการศึกษาชุมชนที่ค้ลายกับแทบทุกกลุ่ม

ยกตัวอย่างเช่น SWOT แผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก ตารางการปฎิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องทือเหล่านี้สำคัญต่อนักพัฒนาชุมชน

เป็นอย่างมาก

ภาพตัวอย่างSWOTจากรุ่นพี่หน่วยที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แหลมบัว

สวยงามอ่านง่ายสบายตามากๆเลย


และนี่คือแผนที่เดินดินของรุ่นพี่หน่วยที่ 3 กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกรับใหญ่

จากภาพแผนที่ค่อนข้างละเอียดมากเลยทีเดียว บอกแม่กระทั่งบ้านเลขที่ สุดยอด!!!!!!

อีกหนึ่งภาพสำหรับแผนที่เดินดินของรุ่นพี่หน่วยที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์

มาในแนวสามมิติมองแล้วสะดุดตาจริงๆ


และอันนี้คือแผนที่รอบนอกของรุ่มพี่หน่วยที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แหลมบัว

สีสันสะดุดตามากเลยทีเดียว


และภาพนี้คือตารางการปฏิบัติงานของรุ่นพี่หน่วยที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์

ค่อนข้างเรียบง่ายดูแล้วไม่งง !!


จากภาพที่นำเสนแไปข้างต้นนั้นเห็นได้ว่าทุกกลุ่มต่างก็ใช้เครื่องมือในการศึกษาชุมชนที่คล้ายกันแล้วเจ้าพวกเครื่องมือเหล่านี้นั้น

เวลาที่จะทำนั้นต้องลงไปในพื้นที่จริงไปพบชาวบ้านจริงๆถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากชาวบ้านดังนั้นในการที่เราใช่เครื่องมือเหล่านี้ในการศึกษาชุมชน

มันจะทำให้เราใกล้ชิดชาวบ้านมากยิ่งขึ้นและยังได้ทราบปัญหาของชาวบ้านอย่างถ่งแท้และจะได้หาทางระดมแนวคิดหรือแนวทางเพื่อนมาพัฒนาชุมชนนั้นๆในบทความอันนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดทางพวกเรากลุ่มที่ 8 ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแต่หากข้อความใดในบทความนี้มีสาระความรู้ข้อให้ท่านศึกษา

เก็บไว้เป็นองค์ความรู้


พวกเรากลุ่ม 8 ขอลาไปก่อนนะครับ


ขอบคุณครับ
หมายเลขบันทึก: 601795เขียนเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2016 17:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2016 17:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี