เลข ๙ มงคลจริงหรือ

เลข ๙ มงคลจริงหรือ (แต่ทำไมไม่มีในศาสนาพุทธ)

น่าสังเกตว่าเลข ๙ ไม่มีในระบบคำสอนของพพจ.เลยนะ (หรือว่ามีแต่เราไม่รู้) เช่น จิตมีหนึ่ง หิริโอตัปปะ๒ รัตนไตร๓ อริยสัจ๔ อิทธิบาท๔ ศีล๕-๘-๑๐ (ทำไมไม่มีศีล๙) อายตนะ๖ โพชฌงค์๗ มรรค๘ .....???๙.... สังคหวัตถุ๑๐ ปฏิจจสมุปบาท๑๒ ไปจนถึงมงคล๓๒...ถามว่า แล้วคนไทยไปเอาเลข ๙ มาเป็นมงคลจากไหน รถยนต์ก็ต้องเลขทะเบียน ๙๙๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าจะแค่พ้องเสียงกับคำว่า ก้าว ไปข้างหน้าละมังนะคะ ก้าว ก้าว ก้าว ก็เลยยิ่งไปข้างหน้ากันใหญ่

เขียนเมื่อ 

ก้าวถูกก็ดี ก้าวผิดจะไปกันใหญ่ เพียงแค่เชื่อว่าเลข ๙ เป็นมงคลก็ผิดไปแล้วค่อนก้าว คนจีนกว่าเก้า เก๋า หมา