ฝ่ายนิติบัญญัติ

1องค์ประกอบ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการทำงาน ตามความต้องการของ ประชาชน

2. วุฒิสมาชิก เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์

3. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

4. ประธานวุฒิสภา

2อำนาจหน้าที่ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสมาชิก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

• ออกกฎหมาย

• บริหารราชการแผ่นดิน

สมาชิกวุฒิสภา •

 กลั่งกรองกฎหมาย

• ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

• แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง