จากการที่เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศรายวิชา กรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว พย.657

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในกลุ่มผู้ใช้บริการและครอบครัวที่เลือกสรร ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

วัตถุประสงค์ของการฝึก

  • ฝึกบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
  • สร้างทีมงานทางสุขภาพและประสานการดูแลในทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย
  • วิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรร

ความต้องการของรายวิชา

  • ฝึกบทบาทในการตรวจรักษา ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน 5 ราย และเรื้อรัง 5 ราย
  • เขียนรายงาน 10 ราย
  • นำอภิปรายการปรึกษาปัญหา
  • รายงานการวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ
  • เยี่ยมบ้านพร้อมรายงาน 1 ราย

ทั้งหมดเป็นข้อสรุปของวิชากรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว