ในวันนี้ได้แก้ไขโครงการให้มีความกระชับขึ้น  โดยอาจารย์วิจิตรได้ช่วยดูเรื่องข้อความต่างๆที่เขียนอยู่ในหลักการและเหตุผล  เพราะอาจารย์ได้ให้ความสำคัญตรงเรื่องนี้มาก  สมมุติเราจะต้องเขียนโครงการไปเสนอผู้บริหารเพื่อจะขออนุมัติให้ทำโครงการนั้นๆ  รวมถึงการขอสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วย  จึงต้องเขียนหลักการจัดแสงให้มีความสำคัญมากๆ  หรือให้ผู้อ่านที่ไม่เข้าใจเรื่องจัดแสงเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีหลังจากที่อ่าน