การจัดการความเสี่ยงขององค์กร


องค์กรทุกองค์กรย่อมมีความเสี่ยงทั้งสิ้นเพราะความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าหากองค์กรนั้นไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดี ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง หรือไม่มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ก็จะมีผลกระทบตามมาในภายหลัง ขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดนั้นจะมีผลเสียมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าหากทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา โดยคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจการมีวินัยในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผู้ที่มีอำนาจจะต้องวางแผนกระบวนการกฎระเบียบและสามารถควบคุมบุคลากรในองค์กรให้มีความร่วมมือมีการปฎิบัติอย่างเคร่งครัดและคณะกรรมการผู้บริหารจะต้องมีการประชุมถึงเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้วางแผนกระบวนการหรือแนวทางแก้ปัญหาเอาไว้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับอีกด้วย เพราะฉะนั้นการจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ย่อมมีความสำคัญทั้งสิ้น

คำจำกัดความ

การจัดการความเสี่ยงขององค์กร เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคน/ผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กร ประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันเป็นการประกันการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผลอย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารงานยุคใหม่

แหล่งอ้างอิง : http://www.itgthailand.com/tag/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)