​เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 40

1. exportation คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดจากกริยา export + ปัจจัย –ation (แปลงให้เป็นคำนาม) เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็น exportation แปลว่า การส่งออก เช่น

merchandise packed for exportation

สินค้าที่บรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก

2. exportable คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) เกิดจากกริยา export + ปัจจัย –able (แปลงเป็นคำคุณศัพท์) เมื่อรวมกันจึงกลายเป็น exportable จะแปลว่า ที่อาจนำไปขายในต่างประเทศ เช่น

The value of the new television technology to the company is that it is highly exportable.

คุณค่าของเทคโนโลยีใหม่ด้านโทรทัศน์ที่มีต่อบริษัทก็คือ สามารถส่งขายไปต่างประเทศได้ดีอย่างยิ่ง

3. exporter คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดจากกริยา export + ปัจจัย –er ซึ่งแปลว่าผู้กระทำ เมื่อรวมกันแล้วจึงกลายเป็น exporter ซึ่งแปลว่า (บุคคล หรือบริษัท) ผู้ส่งออก เช่น

The US has become the world’s greatest grain exporter.

สหรัฐได้กลายเป็นผู้ส่งข้าวออกรายใหญ่ที่สุดในโลก

Japan is a leading exporter of textiles.

ญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทสิ่งทอในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่ง

4. deport คำนี้เป็นคำกริยา (v.) เกิดมาจากอุปสรรค de ที่แปลว่า ออกไป + รากศัพท์ port ที่แปลว่า นำไป เมื่อรวมกันจึงกลายเป็น deport แต่มักใช้ในความหมายดังต่อไปนี้

4.1 ขับออกนอกประเทศ ส่งตัวออกนอกประเทศ (เพราะทำกฎหมาย หรือไม่มีสิทธิอยู่ต่อ) เช่น

He was deported from Canada when his visa expired.

เขาถูกขับออกจากประเทศคานาดา เมื่อวีซ่าหมดอายุ

The refugees were deported back to their country of origin.

ผู้ลี้ภัยถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมของตน

4.2 วางตัว หรือประพฤติตัวให้เหมาะสม เช่น

Many parents never teach their children how to deport themselves in public.

พ่อแม่หลายคนไม่เคยสอนลูกๆให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสมในที่สาธารณะ

5. deportation คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดจากกริยา deport + ปัจจัย –ation เมื่อรวมแล้วจึงกลายเป็น deportation ซึ่งแปลว่า การขับออกนอกประเทศ เช่น

the deportation of illegal immigrants

การขับคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายให้ออกจากประเทศ

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 20 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

………………….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)