ความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย: ภายใต้กรอบความเป็นอิสระทางรายได้

ความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย: ภายใต้กรอบความเป็นอิสระทางรายได้ [1]

Fiscal Autonomy of Thai Local Administration Organization: A Framework of Revenue Autonomy

อาทิตย์ ผดุงเดช

เป็นอิสระทางรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสะท้อนว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นยังมี

ภาวะการพึ่งพาทางรายได้จากรัฐบาล ในระดับที่สูง โดยเฉพาะรายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้หรือแบ่ง

ให้ท้องถิ่น เมื่อพิจารณาระยะก่อนมีการกระจายอำนาจสัดส่วนความเป็นอิสระสูงกว่าหลังมีการกระจายอำนาจ

โดยเมืองพัทยาและกรุงเทพจะมีความเป็นอิสระทางการคลังสูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ

เพราะรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับระดับการบริโภค การลงทุน และการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรุงเทพและเมืองพัทยาต่างเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงทำให้

สามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ จึงควรมีการทบทวนการดำเนินนโยบายการ

กระจายอำนาจทางการคลังเพื่อยกระดับรายได้และการพึ่งพาตนเองขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้สูงขึ้นอย่าง

ยั่งยืน โดยใช้มาตรการเกี่ยวกับฐานภาษี หรืออัตราภาษี และการพัฒนาเชิงพื้นที่

คำสำคัญ

Keywords

[1] บทความวิจัยหัวข้อ “ความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย: ภายใต้กรอบความเป็นอิสระทางรายได้”ประชุมทางวิชาการ “ม. อบ. วิจัย ครั้งที่ 2” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 – 29 กรกฎาคม 2551

2551_fiscal_autonomy_Ubon.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน arthitความเห็น (0)