ความสำเร็จในการทำธุรกิจครอบครัว

"ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว บนพื้นฐานจุดแข็ง ค่านิยม และการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วยความเป็นครอบครัวและธุรกิจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของธุรกิจครอบครัวการจัดการเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว และมีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจ"

4 ปัจจัยแห้งความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว

1) การวางแผนสืบทอดธุรกิจ

กิจการครอบครัวจะต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ ได้แก่ การสร้างภาวะผู้นำในทุกระดับ การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เพื่อรองรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การบริหารจัดการคนเก่ง มีแผนสร้างคนให้เติบโตในทางเดินทางอาชีพอย่างชัดเจน และเน้นย้ำความผูกพันระหว่างคนกับองค์กร

2) การประชุมครอบครัว

กิจการครอบครัวควรมีการประชุมครอบครัวหรือกาารจัดกิจกรรมเพื่อพบปะสังสรรค์กันเพื่อพูดคุยกันในเรื่องธุรกิจและสานสัมพันธ์ภายในรอบ ครัว เพื่อลดการแตกแยก ในรุ่นหลังๆที่จะมาสืบทอดธุรกิจต่อไป

3) การวางแผน

กิจการควรมีการวางแผนการทำธุรกิจที่ดี เพื่อทำให้ธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง

4) การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นการทำให้รู้ว่าใครถนัดงานทางด้านไหนมากขึ้นเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ที่มาของภาพ:https://www.google.co.th/search?q=SME&source=lnms&

ที่มาของข้อมูล:http://thaifamilybusiness.blogspot.com/2014/01/4_8

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำเร็จในการทำธุรกิจครอบครัวความเห็น (0)