ดื่มไวน์ในวัด ซัดเหล้าในโรงเรียน


สถาบันกล่อมเกลากุลบุตร กุลธิดาที่มีมาเนิ่นนาน คงหนีไม่พ้นวัดกับโรงเรียน เพราะนอกจากเป็นสถาบันกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นที่ประสิทธิและประสาทวิชาอื่นๆอีกมากมายในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทุกคนมีโรงเรียนที่เคยเป็นศิษย์เก่ามากกว่า ๑ โรงและมีวัดที่เคยไปทำบุญหรือบวชเรียนมากกว่า ๑ วัด ทุกครั้งที่เราเข้าไป ภาพในอดีตจะมาปรากฎขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่มันมีระยะเวลานั้นนานมากแล้ว แต่ด้วยความผูกพันกับสถาบันทั้ง ๒ มีภาพติดตาทุกครั้งที่นึกถึงและใครเอ่ยถึงสถาบันในอดีตของเรานั้น เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนอยากรู้อยากทราบข่าวขึ้นมาทันที

ยุดหลังจากมีกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกาศใช้ วัดและโรงเรียนจะเป็นเป้าหมายแรกที่ถูกห้ามให้นำเข้าไปดื่ม เหตุผลมีหลายประการแต่จุดเน้นที่รับฟังได้คือ อยากให้ ๒ สถาบันนี้มีคุณค่าต่อภาพลักษณ์ของการอบรมสั่งสอนอย่างแท้จริง ซึ่งแท้จริงแล้วทุกคนไม่อยากเห็น"การจิบไวน์ในวัด และซัดเหล้าในโรงเรียน"เป็นแน่แท้

กฎหมายได้กล่าวโดยย่อว่า

สถานที่ที่ห้ามดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
ทางศาสนา

(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง
ตามประเพณี
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๕) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๗) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

อัตราโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๒) (พรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์ ๕๑)

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่สถานที่ห้ามดื่ม แต่ความสำคัญอยู่ที่เหตุผลการดื่มและผู้ที่จะมาเห็นภาพการดื่ม ว่าเหมาะสมหรือไม่ ที่ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคม จึงต้องเป็นสถาบันที่เป็นแบบอย่างได้มากกว่า การไปใช้ในทางที่เหมาะสม "การจิบไวน์ในวัด และซัดเหล้าในโรงเรียน"จึงไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สุรา เมรัย เครื่องดองของเมา

ไม่ว่าจะดื่มด้วยเหตุผลใด (ยกเว้นเป้นน้ำกระสายยา )

และไม่ว่าจะดื่มในสถานที่ใด

ก็ไม่สมควรอย่างยิ่ง...อีกทั้ง ผิดศีลข้อ ๕

อันเป็นหัวใจของศีล ๕ ด้วยจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ชัดเจนครับ ขอนำไปเผยแพร่ต่อนะครับ ...