๗๓๒. ประสบการณ์ชีวิต

ประสบการณ์ชีวิต

ประสบการณ์ชีวิต...เป็นผลที่ได้มาจาก "โจทย์ชีวิต..."บทเรียนชีวิต"

เป็นผลของการที่ตัวเราเองได้รับการเรียนรู้...ประสบการณ์ชีวิต...

อาจมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี...หากถามว่าเรื่องไหนดีกว่ากันระหว่างเรื่องดีและไม่ดี

ฉันอาจให้ความเห็นว่า...ดีกันคนละแบบ...เรื่องดี ทำให้เราเกิดสุข

เรื่องไม่ดีทำให้ตัวเราเกิดทุกข์...เมื่อเกิดทุกข์สิ่งที่เราได้รับ นั่นคือ

การได้เรียนรู้ทุกข์...เมื่อได้เรียนรู้แล้ว ก็ต้องระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ต่อไป

จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอีก...เราได้เรียนรู้ทุกข์และสุขในการดำเนินชีวิตของเราเอง

สิ่งที่ได้รับ ถือเป็นประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้ตัวเราได้เรียนรู้...สิ่งนี้สำคัญต่อตัวของเราเอง

ว่าเมื่อเกิดโจทย์ชีวิต บทเรียนชีวิตแล้ว เกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเอง

แล้วต่อไปเราได้นำประสบการณ์ชีวิตหรือผลจากที่เกิดนั้น ไปใช้กับตัวของเราเอง

อย่างไรได้บ้าง...ประสบการณ์ชีวิตแต่ละบุคคล อาจเหมือนและไม่เหมือนกัน

เช่นกัน...ทางธรรมะเคยบอกว่า...อย่าให้เราไปว่าใครหากเรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้น

กับตัวของเราเอง...เพราะหากเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองแล้ว เราอาจ

ทำเช่นเขาก็ได้...นี่คือ หลักของความจริง...ให้เห็น ให้ได้เรียนรู้จากเรื่องราว

ต่าง ๆ นั้น ด้วยตัวของเราเอง...เรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราเอง

เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นเอง...หากเป็นเรื่องไม่ดี สิ่งไหนดี อาจถือเป็นแบบอย่าง

ให้กับการใช้ชีวิตของเราเองได้...นี่คือ ประสบการณ์ชีวิต...

ประสบการณ์ชีวิต...ต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้น...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๓๑ มกราคม ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ