160122-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Laudable & laudatory / lavish & profuse / lazy & idle & indolent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Laudable & laudatory แสดงความแตกต่างให้เห็นด้วยประโยคเช่น

Her laudable efforts were recognized in the mayor’s laudatory speech.

Laudable หมายถึง มีค่าควรสรรเสริญ ควรแก่การยกย่อง

Your suggested plan is both practical and laudable.

Laudable though the aim might be, the results have been criticized.

Laudatory หมายถึง การแสดงการสรรเสริญ

The speaker addressed several laudatory remarks to the class before he handed out diplomas.


Lavish & profuse ทั้งสองคำ ต่างอ้างถึง บางสิ่งที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

Lavish เมื่อเป็น adj. ใช้กับบุคคล หมายถึงใจกว้าง จ่ายมาก

He was lavish with his hospitality.

เมื่อเป็นกริยา หมายถึง ให้บางสิ่งแก่บางคนอย่างมากมาย เหลือเฟือ

The media couldn’t lavish enough praise on the film.

Profuse แสดงนัย ของสิ่งของจำนวนมากที่ให้ แต่ค่อนข้างเกินจริง

Please accept my profuse thanks for your hospitality.

คำอื่นๆที่มีความหมายเกี่ยวข้องรวมถึง excessive, unstinted, improvident, generous, และ openhanded.


Lazy & idle & indolent แต่ละคำหมายถึง ไม่กระทำ ไม่ใช้หรือไม่ทำงาน ไม่ทำอะไร

Lazy คำที่แสดงนัย ตำหนิ หรือประณาม อาจใช้แบบไม่เป็นเชิงลบได้ แต่ยังเป็นการวิพากษ์เสมอ

He was not stupid, just lazy.

การใช้แบบไม่เป็นเชิงลบ เช่น ‘a lazy river.’ ‘lazy white cloud.’ ‘at a lazy pace.’

Idle แสดงนัยของการไม่มีกิจกรรมชั่วขณะ หรือไม่ทำอะไรโดยที่จำเป็น เช่น

The machines are idle during the noon hour.

Indolent adj. ใช้กับคนผู้ไม่เพียงหลีกเลี่ยงการใช้ความพยายาม หากแต่ยังต้องการพัก

Selling from door to door is no occupation for an indolent person.

หมายถึง มีพัฒนาการที่ช้า หรือหายช้า หรือไม่เจ็บปวด

Leprosy is an indolent infectious disease.

An indolent ulcer.

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)