สินเชื่อทางการค้า

http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO29.htm

สินเชื่อทางการค้าหรือเจ้าหนี้การค้า(Trade Credit/Account Payable)

คือสินเชื่อระยะสั้น ที่เกิดจากการที่ผู้ขายเป็นผู้ให้เครดิตแก่ผู้ซื้อ โดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนดจากการตกลงกันของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งสินเชื่อทางการค้าจะปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินด้านหนี้สินและทุนด้วยคำว่า "เจ้าหนี้การค้า"

สินเชื่อทางการค้าเป็นสินเชื่อระยะสั้น จึงมีอายุสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อประเภทนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการนำมาบริโภค อย่างเช่น การผ่อนชำระจากการซื้อสินค้าโดยชำระเป็นงวดๆ (ตู้เย็น,รถยนต์) เป็นต้น ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นบุคคลเท่านั้น ผู้ให้สินเชื่อก็เช่นเดียวกัน โดยผู้ให้สินเชื่ออาจจะเป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นการปล่อยกู้นอกระบบ ก็ได้

สินเชื่อทางการค้านี้ไม่มีหลักประกันในการให้สินเชื่อ ทำให้ผู้ขอสินเชื่อต้องมีความน่านับถือพอสมควร เพราะต้องใช้ความสามารถในการชำระหนี้เป็นเครื่องมือในการขอสินเชื่อ สินเชื่อทางการค้านี้จึงมีความเสี่ยงที่สูงมากเพราะไม่มีหลักประกันในการรองรับความเสี่ยงเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สินเชื่อทางการค้า(Trade Credit)ความเห็น (0)