เงินทุน

เงินทุน หมายถึง เงินที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่เริ่มกิจการ ระหว่างดำเนินกิจการเงินทุนทำให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้ สามารถแบ่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการได้ 2 แบบ คือ

  1. เงินทุนคงที่ คือ เงินทุนที่ธุรกิจนำมาใช้ในการจัดหาทรัพย์สินถาวร
  2. เงินทุนหมุนเวียน คือ เงินทุนที่องค์การธุรกิจจัดหาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเกิดสภาพคล่องมากที่สุด

การจัดหาเงินทุน

ธุรกิจสามารถหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ 3 ประเภท

1. เงินทุนระยะสั้น (Short Term Financing) เงินทุนที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี แหล่งเงินทุนระระสั้นคือ

1.1 ธนาคารพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

1.1.1 การเบิกเงินเกินบัญชี ธุรกิจตกลงกับทางธนาคารเพื่อของเบิกเงินเกินบัญชี โดยบัญชีดังกล่าวต้องเปิดเป็นบัญชีประเภทกระแสเงินสด ซึ่งธนาคารจะขอให้ใช้หลักทรัพย์บุคคลมาค้ำประกัน ธนาคารจะได้ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีเงินฝาก

1.1.2 การนำสินค้าหรือใบรับประกันสินค้ามาค้ำประกันการกู้ คือ การนำสินค้าหรือสลักหลังใบรับสินค้าเป็นหลักประกันการกู้จากธนาคาร กำหนดชำระเงินเมื่อสินค้าได้

2. เงินทุนระยะกลาง (Intermediate Term Financing)

การจัดหาเงินทุนจากการก็ยืมเงินเพื่อนำมาใช้การดำเนินธุรกิจมีระยะเวลาจ่ายชำระคืนมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี


2.1 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น

2.2 การลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการเป็นการถาวร

3. เงินทุนระยะยาว (Long Term Financing)

เงินกู้ยืมที่กำหนดระยะเวลาคืนเงินเกิน 5 ปี

3.1 เจ้าของธุรกิจเพิ่มทุนโดยการออกหุ้น เช่น หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ

3.2 ธนาคารพาณิชย์ หรือ สถาบันการเงินใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ใช้ที่ดินในการค้ำประกัน เป็นต้น

3.3 จำหน่ายพันธบัตร ออกเอกสารจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยประชาชนจะเป็นเจ้าหนี้ของธุรกิจ ผลตอบแทนที่ประชาชนจะได้รับคือ ดอกเบี้ยในอัตราส่วนที่แน่นอนไม่ว่าเศรษฐกิจหรือธุรกิจมีสภาพเป็นอย่างไร

4. กู้ยืมรัฐบาล

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน SMEs ขนาดเล็กโดยคิดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางนักลงทุนความเห็น (0)