แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี

...วิสัยทัศน์....พันธกิจ…เป้าประสงค์...กลยุทธ์...ตัวชี้วัดความสำเร็จ...โครงการ/กิจกรรม...

21-23 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562) ที่ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการจัดทำแผนของสถานศึกษา 16 กศน.อำเภอ และสำนักงาน กศน.จังหวัดด้วยค่ะ เก็บความรู้ที่ได้รับในการจัดทำแผนและภาพบางส่วนมาฝากนะคะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)