ความรู้และความเข้าใจทั่วไปด้านการเงิน

การเงินกับธุรกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การจัดการ การตลาด การเงิน โดยการเงินธุรกิจจะมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้นในธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการธนาคาร สถาบันการเงิน และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

เงินทุนนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจจะลงทุนในธุรกิจ เงินได้เข้ามามีบทบาท นับแต่ การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การเช่าหรือสร้างสำนึกงาน โรงงาน การซื้อเครื่องจักร การซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป การซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน การเงินธุรกิจจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจ

จะมีส่วนกำหนดบทบาทของผู้บริหารเงินของธุรกิจว่าจะมีขอบเขตความรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหน เช่น ธูรกิจขนาดใหญ่ ขอบเขตความรับผิดชอบทางการเงินรวมถึง ความยุ่งยาก ซับซ้อนของการเงินธุรกิจ ย่อมมีมากกว่า

ประเภทของธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

2. ห้างหุ้นส่วน

3. บริษัท จำกัด

การบริหารเงินสด

การถือเงินสดจำนวนมากก่อให้เกิดสภาพคล่องในระดับสูง ซึ่งจะช่วยลดเสี่ยงจากการดำเนินงานจากการที่ไม่มีเงินสดชำระหนี้ ตัวเงินสดเองถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทำให้ธุรกิจเสียโอกาสจากการนำไปหาผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ดังนั้นเงินสดที่เหลือจากการถือครองในระดับที่มากเกินไป ธุรกิจสามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ธุรกิจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้และความเข้าใจทั่วไปด้านการเงินความเห็น (0)