โครงการเข้าค่ายและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา

วันที่ 12 -14 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ สำนักงานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสุนันทา โนรีสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว เป็น ประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมในรายวิชาพุทธศาสนาเช่น เรื่องพุทธประวัติ การแสดงธรรม การปฏิบัติกรรมฐาน ศาสนาพิธี วันสำคัญทางศาสนา อภิปรายธรรม การเวียนเทียน การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ สมุนไพรต้นไม้พุทธประวัติ ความอดทน ความเสียสละ ความมีระเบียนวินัย เป็นต้น โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน uraiwanความเห็น (0)