ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมพ.ศ. ๒๕๔๙

คุ้มครองแรงงานชุมพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  และการดำเนินการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙

                              อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                       ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙”

                       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

หมวด ๑
การขึ้นทะเบียน
 

                              ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมี ๕ ระดับดังต่อไปนี้
                              (๑)  หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
                              (๒)  หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
                              (๓)  หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
                              (๔)  หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
                              (๕)  หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

                              ทั้งนี้ หน่วยงานตามข้อ ๑๖ แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหนึ่งระดับ หรือหลายระดับได้

                      ข้อ ๔ หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
                             (๑) มีบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทำหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรมอย่างน้อยหนี่งคน
                             (๒) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๕ ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยหนึ่งคน เว้นแต่หน่วยงานตามข้อ ๑๖ (๕) แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙
                             (๓) มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามที่หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้า ที่ความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้ในแต่ระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
                             (๔) มีอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในแต่ระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
                             (๕) ในกรณีที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น หรือสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ หรือประกันคุณภาพการศึกษา แล้วแต่กรณี เว้นแต่เคยเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องดำเนินการให้ได้รับการรับรองดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้
                             (๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เว้นแต่กำหนดสามปีนับแต่วันที่เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
                             (๗) ไม่มีผู้มีอำนาจกระทำการแทน กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอื่นที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เว้นแต่พ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

                              ข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานยื่นคำขอพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
                              (๑) สำเนาเอกสารที่แสดงถึงความเป็นหน่วยงานตามข้อ ๑๖ แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่ ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙
                              (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน
                              (๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน
                              (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงานโดยสังเขป
                              (๕) เอกสารแสดงรายชื่อ และวุฒิการศึกษาของบุคลากรซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรม
                              (๖) เอกสารแสดงรายชื่อ และคุณสมบัติของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานสำหรับวิทยากรอื่นซึ่งมิได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา
                              (๗) เอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
                              (๘) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
                              (๙) สำเนาเอกสารรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ หรือประกันคุณภาพการศึกษา
                              (๑๐) เอกสารแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นของหน่วยงาน
                              (๑๑) เอกสารแสดงแผนและเป้าหมายการจัดฝึกอบรม พร้อมอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                              ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารตามวรรคหนึ่ง

                              ข้อ ๖ เมื่อมีการยื่นคำขอตามข้อ ๕และอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ให้อธิบดีขึ้นทะเบียนผู้ยื่นคำขอนั้นเป็นหน่วยงานฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และออกใบทะเบียนพร้อมมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียน
                              ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๔ ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบโดยเร็ว

                              ข้อ ๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อ ๖ แล้วขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๔ ให้อธิบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

                              ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อ ๖ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานภาพของหน่วยงาน วิทยากรฝึกอบรม หรือ เปลี่ยนแปลงอื่นใดจากที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไว้  ให้หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานนั้นส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน สามสิบนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

                              ข้อ ๙ หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม  ข้อ ๖ อาจยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนได้ภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันที่การขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุดลง
                              ให้นำความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ มาใช้บังคับแก่การยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม

 หมวด ๒
การดำเนินการฝึกอบรม

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

                              ข้อ ๑๐ หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องดำเนินการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับกำหนดไว้
                              ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานที่จริง และได้รับการฝึกอบรมโดยใช้อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง

                              ข้อ ๑๑ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องจัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน และวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน
 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินยี่สิบคน

                              ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแจ้งกำหนดการ ฝึกอบรมแต่ละครั้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อนวันฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

                       ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม และเอกสารประเมินผลการฝึกอบรมของผู้ผ่านการฝึกอบรมแต่ละราย โดยให้วิทยากรซึ่งเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นผู้รับรองเอกสารดังกล่าว และส่งเอกสารนั้นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม

                              ข้อ ๑๔ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเข้าไปในสำนักงานของหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และสถานที่จัดการฝึกอบรมในเวลาทำการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบ หรือควบคุมให้หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ส่วนที่ ๒
วิทยากร

                       ข้อ ๑๕ หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องจัดให้มีวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ตามเนื้อหาวิชาที่หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกำหนด และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                              (๑) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานมาไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าสามปี
                              (๒) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า โดยสอนวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี
                              (๓) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อวิชาที่บรรยายมาไม่น้อยกว่าสามปี
                              วิทยากรตามวรรคหนึ่งต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง

                       ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานส่งหลักฐานการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือการพัฒนาความรู้ของวิทยากรตามข้อ ๑๕ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมกราคมนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๔๙

(นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย นายนรินทร์  แก้ววารี  เจ้าพนักงานแรงงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Labour-Welfareความเห็น (1)

ปราโมทย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากจะขึ้นทะเบียนครับ ต้องไปทำอะไรอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับ ติดต่อหน่วยงานไหนครับ