ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

คุ้มครองแรงงานชุมพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘(๑) ข้อ ๑๑(๒) ข้อ๑๔(๒) และ (๓) ข้อ ๑๗(๒) และ (๓) และข้อ ๒๐(๑) แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๕  มาตรา ๔๘  และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

                              ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน”

                              ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

หมวด  ๑
บททั่วไป

                              ข้อ ๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

                              ข้อ ๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

                              ข้อ ๕  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงต้องเป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                              (๑)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
                              (๒)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

                              ข้อ ๖  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องเป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                              (๑)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
                              (๒)  เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เรื่อง  ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
                              ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ต้องเข้ารับการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

                              ข้อ ๗  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง

                              ข้อ ๘  ให้นายจ้างส่งผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๗ แล้วแต่กรณี  เข้ารับการฝึกอบรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามข้อ ๑๗ พร้อมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดังกล่าว
                              (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                              (๒) สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                              (๓)  หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหาร สำหรับการฝึกอบรบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหยน้างาน หรือระดับบริหาร แล้วแต่กรณี
                              (๔)  หนังสือรับรองการเป็นหรือเคยป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ แล้วแต่กรณี
                              ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  ให้นายจ้างยื่นเอกสารตาม (๑) และ (๒)  พร้อมเอกสารแสดงความเป็นนายจ้าง เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามวรรคหนึ่ง

หมวด ๒
หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

                              ข้อ ๙  หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดัภยในการทำงานทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

                              ข้อ ๑๐  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอภัยในการทำงานในแต่ละหลักสูตรตามข้อ ๙ ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
                              (๑)  ไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง สำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับหัวหน้างาน                              
                              (๒)  ไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง สำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
                              (๓)  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมง  สำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับเทคนิคขั้นสูง
                              (๔)  ไม่น้อยกว่าสี่สิบสองชั่วโมงสำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับวิชาชีพ
                              (๕)  ไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง สำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หมวด  ๓
การประเมินผล  การทดสอบ  และการรับรองผลการฝึกอบรม

                              ข้อ ๑๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค  หรือระดับบริหารต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๙  และได้รับการประเมินความรู้จากหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

                             ข้อ ๑๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหมวดวิชาของหลักสูตรตามข้อ ๙  และได้รับการประเมินความรู้จากหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งต้องผ่านการทดสอบตามข้อ ๑๔

                              ข้อ ๑๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๙  และได้รับการประเมินความรู้จากหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งต้องผ่านการทดสอบตาม ข้อ ๑๔

                              ข้อ ๑๔  ให้หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพเข้ารับการทดสอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองให้เป็นหน่วยงานทดสอบระเบียบที่อธิบดีกำหนด
                              การทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงประกอบด้วย ข้อสอบปรนัย  และข้อสอบอัตนัยแยกแต่ละหมวดวิชา
                              การทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพแบ่งออกเป็นการทดสอบภาคทฤษฎีประกอบด้วยข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัยแยกแต่ละหมวดวิชา และการทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                              การทดสอบตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ถือเกณฑ์ผ่านด้วยคะแนนไม่ต่ำร้อยละหกสิบของแต่ละหมวดวิชา
 ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในหมวดวิชาใด ให้ผู้นั้นเข้าทดสอบในหมวดวิชาที่ไม่ผ่านได้อีกหนึ่งครั้ง หากยังไม่ผ่าน ให้ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเฉพาะในหมวดวิชานั้นใหม่

                              ข้อ ๑๕  ให้หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค หรือระดับบริหาร
                              ให้หน่วยงานทดสอบตามข้อ ๑๔  เป็นผู้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

หมวด  ๔
หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

                       ข้อ ๑๖  หน่วยงานที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
                               (๑)  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน  ซึ่งมีหลักสูตรการสอนสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
                               (๒)  หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
                               (๓)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
                               (๔)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
                               (๕)  นายจ้างซึ่งมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพประจำสถานประกอบกิจการ  เฉพาะการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหารให้แก่ลูกจ้างของนายจ้างนั้น

                               ข้อ ๑๗  หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน  รวมทั้งการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
                               ให้หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งสามารถดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้คราวละสามปีนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียน

                                ข้อ ๑๘  หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่อธิบดีกำหนดตาม ข้อ ๑๗  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้
                                (๑)  มีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
                                (๒) สั่งให้หยุดการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นการชั่วคราว
                                (๓) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

บทเฉพาะกาล

                                ข้อ ๑๙  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือระดับบริหารตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองกรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ก่อนหรือหลังวันที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  มีผลใช้บังคับ และผ่านการฝึกอบรมภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  ให้ถือว่าผู้นั้นผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหารตามประกาศนี้

                               ข้อ ๒๐  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คยวามปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับซึ่งผ่านการทดสอบ และนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็น่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ (๒)


         ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙

           (นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
           อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย  นายนรินทร์  แก้ววารี  เจ้าพนักงานแรงงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Labour-Welfareความเห็น (0)