การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้าน   ร่างกาย     อารมณ์ -จิตใจ     สังคม และสติปัญญา   ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป

               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยควรให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงคือได้เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5  เป็นการเรียนรู้จากของจริง  การเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่า และเล่นอย่างมีความสุข เพราะเด็กชอบเล่นและเกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน และอนาคต ที่มีคุณค่าที่สุด  "เล่นคือเรียน  เรียนคือเล่น สิ่งจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย "

               จัดกิจกรรมการเล่นอย่างไร จะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัย