คุ้มครองแรงงานชุมพร
สสค.ชุมพร สสค.ชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สสค.ชุมพร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง


อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ (๒) แห่งกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฏหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง”

        ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับปฏิบัติการซึ่งไม่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

        ข้อ ๔ ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทุกคนซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทราบ และปิดประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ภายในสามวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง

        ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดำเนินการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกตั้ง ภายในห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศรายชื่อตามข้อ ๔ ทั้งนี้ ต้องกำหนดวัน และเวลาให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนลูกจ้างยื่นใบสมัครได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวันแต่ไม่เกินห้าวันนับจากวันประกาศรับสมัคร

        ข้อ ๖ ภายใต้บังคับข้อ ๓ ลูกจ้างระดับปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง
        ลูกจ้างระดับปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการทุกคน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

        ข้อ ๗ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว หากมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ได้ประกาศไว้ตามข้อ ๕ ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

        ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อยกว่าจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ได้ประกาศไว้ตามข้อ ๕ ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดำเนินการประกาศรับสมัครใหม่ หรือประกาศรับสมัครเพิ่ม แล้วแต่กรณี โดยต้องกำหนดระยะเวลารับสมัครใหม่ไม่น้อยกว่าสองวัน

        หากดำเนินการรับสมัครใหม่ตามวรรคสองแล้วไม่ได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนลูกจ้างครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ถ้ามี และลูกจ้างระดับปฏิบัติการอื่นซึ่งไม่เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง และไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างจนครบจำนวน

        ข้อ ๘ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว หากมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ได้ประกาศไว้ตามข้อ ๕ ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้ได้รายชื่อกรรมการผู้แทนลูกจ้างภายในสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการประกาศรับสมัคร

        (๑) ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

        (๒) ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง

        ข้อ ๙ ให้นายจ้างจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนในสถานประกอบกิจการเป็นสองชุด ส่งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหนึ่งชุดก่อนวันเลือกตั้ง อีกหนึ่งชุดปิดประกาศไว้ให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน
ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการผู้ใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อลูกจ้างดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกจ้างระดับปฏิบัติการมีสิทธิคัดค้านและขอให้นายจ้างแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้นายจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว และปิดประกาศพร้อมส่งบัญชีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการใหม่ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

        ข้อ ๑๐ การเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ

        วิธีลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งและนำไปใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

        ข้อ ๑๑ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนับคะแนนเสียงทั้งหมดโดยเปิดเผยทันที

        เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประกาศผลการนับคะแนนเสียงและจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลำดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด

        ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันในลำดับใด ให้จับสลากเพื่อเรียงลำดับระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันนั้นโดยเปิดเผย

        ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุดตามลำดับครบจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ได้ประกาศไว้ตามข้อ ๕ เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ที่เหลือให้ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรองไว้

        ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้างทราบภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดการเลือกตั้ง

        ข้อ ๑๓ ให้ผู้แทนลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามข้อ ๑๑ หรือได้รับการแต่งตั้งข้อ ๗ มีหน้าที่และสิทธิในฐานะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

        ข้อ ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ลูกจ้างซึ่งได้คะแนนเสียงในลำดับถัดไปตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๑ เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ถ้าไม่มีลูกจ้างในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเหลืออยู่ ให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้างตามข้อกำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง และให้กรรมการผู้แทนลูกจ้างซึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ตนแทน

        ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างอำนวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้

                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

                                                                                                                          (นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                                                                       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย  นายนรินทร์  แก้ววารี  เจ้าพนักงานแรงงาน

คำสำคัญ (Tags): #public
หมายเลขบันทึก: 59937เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2006 14:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 09:00 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี