​ประวัติและผลงาน นายถวิล อรัญเวศ


คำคมข้อคิดพิชิตงาน (การอบรมบ่มเพาะ)


ประวัติและผลงาน นายถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ตอนที่ 1 ประวัติ

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว......นาย........ถวิล....................นามสกุล..................อรัญเวศ......................

2. เกิดวันที่....9...........เดือน.เมษายน............พ.ศ. ..2503................ อายุ.......55.....ปี 9 เดือน

3. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ขั้น 52,940 บาท

สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

ตั้งอยู่เลขที่...345...........ถนน..............มิตรภาพ.............ตำบล / แขวง....ลาดบัวขาว.............

อำเภอ / เขต...........สีคิ้ว...........จังหวัด..นครราชสีมา..........รหัสไปรษณีย์..30140...

โทร. 044-416991-5

4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 509 ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ที่ 13 ถนน สุรนารายณ์ 1/1 ตำบล / แขวง.จอหอ

อำเภอ / เขต....เมืองนครราชสีมา.....จังหวัด.นครราชสีมา....รหัสไปรษณีย์........30310.............

5. วุฒิการศึกษา

วุฒิ ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน

5.1 ศน.บ. (ศาสนศาสตร์บัณฑิต) 2528 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กทม.

5.2 ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) 2528 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5.3 ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 2534 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5.5 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2555

6. ประวัติการรับราชการ

6.1บรรจุเข้ารับราชการครู อาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนบ้านเมืองรัง ห้วยแถลง เมื่อ 1 ตุลาคม 2529

6.2 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแจง อำเภอโนนไทย เมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2534

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ กิ่งอำเภอพระทองคำ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสูงเนิน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.นครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม

2547 -24 มิถุนายน 2548

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อ 25 มิถุนายน 2551 ถึงปัจจุบัน (วันที่ 9 มกราคม 2559)

6.3 ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (รอง ผอ.สพป.นม.เขต 4) เมื่อ 25 มิถุนายน 2551 – ปัจจุบัน (วันที่ 9 มกราคม 2559) รวม 8 ปี

6.4 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 28 ปี 2 เดือน

  • ประวัติหน้าที่การงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุวัน / เดือน / ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่ง และสถานที่ของแต่ละตำแหน่ง

เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 ขั้น 2,765 บาท ที่โรงเรียนบ้านเมืองรัง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยแถลง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้


วัน เดือน ปี


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  • รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

13 มิถุนายน 2534

อาจารย์ 1

4

5,300

21 กุมภาพันธ์ 537

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแจง สปอ.โนนไทย สปจ.นครราชสีมา

5

7,940

13 กุมภาพันธ์ 2541

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ สปก.พระทองคำ

6

12,720

1 ตุลาคม 2541

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ สปก.พระทองคำ

7

13,680

1 เมษายน 2543

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว สปจ.นครราชสีมา

6

13,680

6 มิถุนายน 2545

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสูงเนิน สปจ.นครราชสีมา

6

15,600

25 กันยายน 2545

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสูงเนิน สปจ.นครราชสีมา

7

16,020

7 กรกฎาคม 2546

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สพท.นม. เขต 4

7

17,590

23 ธันวาคม 2547

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.นม. เขต 4

7

20,930

24 ธันวาคม 2547

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.นม. เขต 4

คศ. 2

20,930

24 กุมภาพันธ์ 2548

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.นม.เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ร.ร.บ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) (โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. นครราชสีมา ชั่วคราว เขต 4)

คศ. 2

21,350

20 มิถุนายน 2548

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนนุกูล) อำเภอสูงเนิน

สพท.นม.เขต 4 (ตามประกาศของ สพท.นม.เขต 4)

คศ. 2

21,350

1 กุมภาพันธ์ 2549

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล)อำเภอสูงเนิน สพท.นม.เขต 4 วิทยฐานะ

ผู้อำนวยการชำนาญการ

คศ. 2

23,310

31 มีนาคม 2551

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกกูล) ผอ.ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

28,660

25 มิถุนายน 2551

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

29,220

1 ตุลาคม 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

52,940

  1. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ขั้น 52,940 บาท
    วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2551

2. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ประถมศึกษา รวมกันตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2551- ปัจจุบัน
(วันที่ 9 มกราคม 2559)

ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งครูผู้สอน 7 ปี ครูใหญ่ 4 ปีกว่า อาจารย์ใหญ่ 2 ปีกว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ปีกว่า ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสูงเนิน 4 ปี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพท. และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมระยะเวลารับราชการทั้งหมด 29 ปี

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนับแต่รับราชการมา 29 ปี

4. สามารถครองตน ครองคน ครองงานประสานสัมพันธ์เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม ประกอบด้วย

4.1 การครองตน

4.1.1 การประหยัดและเก็บออม โดยการออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เงินฝากธนาคาร

สมาชิก กบข. และไทยสมุทรประกันภัย ฯลฯ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวและชีวิตประจำวัน

4.1.2 รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ยึดมั่นในหลักธรรม หิริ ความละอาดแก่ใจ โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาป ศีล 5 เบญจธรรม 5 และจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ

4.1.3 ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา โดยเฉพาะศีล 5 เบญจธรรม 5

4.1.4 ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

4.2 การครองคน

4.2.1 สามารถในการประเมินสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน

4.2.2 สามารถทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

4.2.3 ให้ความเสมอภาคแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง

4.2.4 มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

4.2.5 เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน

4.3 การครองงาน

4.3.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4.3.2 มีความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยยึดอิทธิบาท 4 และโพชฌงค์ 7 ประการในการทำงาน

4.3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ทำเว็บไซต์ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเว็บไซต์การาจัดการเรียนรู้ หรือเว็บไซต์

5 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพที่ตนเองรับผิดชอบ (O-net) สูงขึ้นร้อยละ 3 เป็นส่วนใหญ่

5.2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ. สำนักงานเขตฯ มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. อยู่ในระดับดี และบางมาตรฐานดีมาก

5.3 ผลการปฏิบัติงามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อยู่ในระดับดี
และดีมาก

5.4 ผลการปฏิบัติงามตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีและบางมาตรฐานในระดับดีมาก

6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม

6.1 ผู้บริหารนอกสถานศึกษาดีเด่น ปี 2543-2544

6.2 ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จาก สพท.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2548

6.3 ได้รับรางวัลเพชรเสมา นักผู้บริหารการศึกษา “ผู้มีคุณธรรมดีเด่น” จากหนังสือพิมพ์ทำเนียบธุรกิจ-นิตยสารผู้นำนักบริหาร พ.ศ.2545 มอบโดย ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

6.4 ได้รับรางวัลเพชรแผ่นดิน สาขานักบริหารการศึกษา “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ปี 2545 จากประธานกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (วุฒิสภา) นายภิญญา ช่วยปลอด

6.5 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก สพท.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2549-2551
6.6 ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น จาก สพท.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2553
6.7 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา
จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2553 (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
6.8 ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเยี่ยม จาก สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2554
6.9 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเย่ี่ยม
ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน
6.10 ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น จาก
คุรุสภาพเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปี 2555
6.11 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี นักบริหารการศึกษา จาก คุรุสภา ปี 2555

6.12 ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาผู้มีคุณธรรม ระดับดีเด่น จาก สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2553-2555

6.13 ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาผู้มีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม จาก สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปี 2556-2558

6.1 ได้รับราง เสมา ปปส.ระดับดีเด่น ปี 2555-2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์เพิ่มเติม

อนุกรรมการเลือกตั้ง ส.ว.
กรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ส.ส.) เขต 14 (จังหวัดนครราชสีมา)
กรรมการประเมินภายนอก สมศ.
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน
สพป.นครราชสีมา เขต 4
กรรมการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด
อนุกรรมการเสนอแนะบุคลากร
ดำรงตำแหน่้งในเขตพื้นที่การศึกษา ของ สปช.ฯลฯ

ประวัติและผลงาน นายถวิล อรัญเวศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อ่านต่ได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/thawin03/profile

คำสำคัญ (Tags): #ประวัติ#ผลงาน
หมายเลขบันทึก: 599292เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2016 02:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มกราคม 2016 09:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี