การบริหารเป็นศาสตร์ การบริหารเป็นศิลป์

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบริหารเป็นศาสตร์ การบริหารเป็นศิลป์ ??

ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

-------------------------

บทนำ

การบริหาร คือการทำงานให้ประสบผลสำเร็จโดยอาศัยผู้อื่นช่วยทำ

ดังนั้น ผู้บริหาร จึงไม่จำเป็นต้องทำงานเพียงลำพังคนเดียว

แต่นักบริหารที่ดี คือผู้สามารถดึงเอาความรู้ความสามารถ ดึงเอาศักยภาพ

ของผู้อื่นมาช่วยในการทำงานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารเป็นศาสตร์

การบริหารเป็นศาสตร์ เพราะการบริหารเป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่มีแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการการบริหารได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือไสยศาสตร์)เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science)

การบริหารเป็นศิลป์

การบริหารเป็นศิลป์ พิจารณาจากการบริหารของผู้บริหารที่สามารถนำแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีทางการบริหารไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารเป็นศิลป์ (Arts)

บทสรุป

การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science)เพราะการบริหารเป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่มีแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการการบริหารได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การบริหารเป็นศิลป์ (Arts) คือผู้บริหารสามารถประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีทางการบริหารไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทำให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)