160101-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Imply & infer / insinuate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Imply & infer ความหมายเดิมของทั้งสองแตกต่างกัน เช่น

ในประโยค: The speaker implied that the general had been a traitor.

คำ Implied หมายความว่า บางสิ่งในคำพูดของ Speaker นั้น

ชี้แนะว่า นายพลคนนี้ เป็นคนทรยศ (ถึงแม้จะไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งใด)

แต่ถ้ากล่าวว่า: We inferred from his words that the general had been a traitor.

คำ inferred หมายความว่า บางสิ่งในคำพูดของ Speaker นั้น

เปิดช่องให้ผู้ฟังสามารถ deduce = สรุป ได้ว่า นายพลคนนั้น เป็นคนทรยศ


แต่ความหมายได้กลายมาคล้ายกันจนหลายคน ไม่อาจแยกได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

ใช้ Imply เมื่อมีการเสนอแนะ บางสิ่งโดยที่มิได้กล่าวอย่างชัดแจ้ง

His silence seemed to imply agreement.

The fact that she was here implies a degree of interest.

Your remark implies that Bill was untruthful.

และใช้ Infer เมื่อบางคนพยายามสรุปให้ได้โดยอาศัยหลักฐาน หรือเหตุผล

From these facts we can infer that crime has been increasing.

It is reasonable to infer that the government knew about these deals.

The officer inferred from the fingerprints that the killer was left-handed.

Insinuate หมายถึง เสนอแนะ หรือบอกเป็นนัย แบบคลุมเครือ

หรืออ้อมค้อมไม่น่าไว้ใจ ว่าบางอย่างเป็นความจริง

This is propaganda insinuated into the unsuspecting minds of citizens.

He was insinuating that she had slept her way to the top.

ใช้เป็นทางการ การทำให้ได้ความเชื่อถือจากบางคนเพื่อใช้สถานการณ์นั้นหาประโยชน์

In the first act, the villain insinuates himself into the household of the man he intends to kill.

She insinuated her right hand under his arm.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)