ระบบประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัย


เป็นระบบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน เป็นกรรมการ และมีกรรมการสภาฯ จากภายในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการด้วย

ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีหรือเทียบเท่า) จะได้รับการประเมินสองครั้ง ใน ๑ เทอม (๔ ปี) คือเมื่อดำรงตำแหน่งครบ ๑ ปีครึ่ง กับเมื่อดำรงตำแหน่งครบ ๓ ปี การประเมินใช้ข้อมูลจาก ๔ แหล่ง

  • รายงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ว่าตนได้ตั้งวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดอะไรไว้ และบรรลุผลเพียงใด
  • ข้อมูลจาก CMU-PA
  • ข้อมูลจาก CMU-QA
  • ข้อมูลจากผลการสอบถาม (ด้วยแบบสอบถาม) คน ๕ กลุ่ม คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ในส่วนงาน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในส่วนงาน นักศึกษาของส่วนงานนั้น และคนภายนอกผู้เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น

คณะกรรมการได้รับความช่วยเหลือทำงานโดยทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการรวบรวม และสรุปข้อมูลทั้ง ๔ ข้างต้น ทำให้ประชุมกันครั้งเดียวก็ได้ข้อสรุป สำหรับนำไปเสนอสภามหาวิทยาลัย และแจ้งเจ้าตัว และอธิการบดี

ผมมีประสบการณ์เป็นประธานกรรมการประเมินคณบดีของ มช. มาแล้ว ๕ คณะ และได้ฟังรายงานผลการประเมินหัวหน้าส่วนงานในสภามหาวิทยาลัยมาแล้วจำนวนมาก ได้เห็นภาพของการประเมินที่เน้นประเมินเพื่อพัฒนา และได้เห็นโอกาสใช้ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากการประเมิน เอามาทำ “KM ผู้บริหาร” หยิบเอา SS (Success Story) และ LL (Lessons Learnrd) ในการทำหน้าที่คณบดี ในส่วนที่เป็น critical knowledge สำหรับทำงานเพื่อบรรลุผลเชิงยุทธศาสตร์ เอามาตั้งวง ลปรร. ในลักษณะคล้ายๆ peer assist

เพราะว่าท่านคณบดีและหัวหน้าส่วนงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ และอื่นๆ ต่างก็มีประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรค ในการทำหน้าที่ และมีเรื่องราวของความสำเร็จที่น่าชื่นชม ด้วยกันทุกคน มากบ้างน้อยบ้าง ในต่างบริบทกัน

เป็นระบบประเมินผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ น่าจะได้เรียนรู้ เป็นตัวอย่างของกลไกช่วยฝ่ายบริหารจากสภามหาวิทยาลัยวิจารณ์ พานิช

๒๘ พ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)