หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : จดหมายข่าว (มหาวิทยาลัยสีเขียว : ชุมชนสีเขียว)


นี่เป็นจดหมายข่าว "มมส งานวิชาการรับใช้สังคม" ที่ผมใช้เวลาทำงานนานที่สุด-

ใช่ครับ นานมากและนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเล่าเรื่องไว้ในบทบรรณาธิการ ซึ่งพอจะบอกกล่าวเล่าความได้ว่าภายในเล่มมีเรื่องเล่าใดบ้างในภารกิจแห่งการจัด "การศึกษาเพื่อรับใช้สังคม" ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในนิยามโครงการ "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" ที่เน้นการมีส่วนร่วมในแบบ “เรียนรู้คู่บริการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
บรรณาธิการ (เปิดเรื่อง)

(๑)

ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก (UI Green Metric World University Ranking ๒๐๑๔) หรือ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ประจำปี ๒๐๑๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๐๑๕ ปรากฏว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับ ๓ ของประเทศไทย และอันดับ ๗๔ ของโลก”

การจัดอันดับดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องมา ๕ ปี
ภายใต้เวลาเพียง ๕ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เติบโตในลู่วิ่งนี้อย่างน่าชื่นชม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น “ความสำเร็จเชิงนโยบาย” อันหมายถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และพลังใจอันเป็นหนึ่งเดียวของประชาคม “มมส” อย่างไม่ผิดเพี้ยน

(๒)

ความเป็นสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มิได้จำเพาะเจาะจงอยู่แค่เรื่องภูมิทัศน์อันเป็นสิ่งแวดล้อมที่แตะต้องสัมผัสได้ทางกายภาพเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมไปถึง “ทุกวิถี” ในรั้ว "มหาวิทยาลัย" และใน "ชุมชน"

ถ้าจำไม่ผิดเมื่อครั้งที่ผมเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานรุ่นบุกเบิกการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” (ในราวปี พ.ศ.๒๕๕๑) ผมเคยพร่ำพูดแบบลมๆ แล้งๆ เสมอว่า “มมส” มีหัวใจเป็น “สีเขียว” และพยายามอย่างมากกับการชูวาทกรรมให้ทีมทำงาน หรือกระทั่งผู้บริหารขานรับว่า “มมส” คือ “มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว”(แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าวาทกรรมดังกล่าวหยัดยืนในยุคสมัยนั้นไม่ได้)
(๓)

ถึงแม้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเพิ่งจัดต่อเนื่องมาแค่ ๕ ปี แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ล้วนให้ความสำคัญกับความเป็น “สีเขียว” หรือ”พื้นที่สีเขียว” มายาวนานเกินหยั่งได้ เนื่องเพราะมนุษย์เราล้วนยึดโยงและพึ่งพิงอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างสนิทแน่น เพียงแค่ว่าจะนิยามคำว่า “สีเขียว” อย่างไร และจัดวางความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังเท่านั้นเอง

วันนี้- โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า การเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้ปรัชญา “การศึกษาเพื่อรับใช้สังคม” ที่เน้น “การเรียนรู้คู่บริการ” โดยบูรณาการภารกิจเข้าเป็นหนึ่งเดียวในแบบ ๔ In ๑ ผ่านการบริการวิชาการ (โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน) การทำนุศิลปวัฒนธรรม (โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม) การวิจัย (วิจัยเพื่อท้องถิ่น-วิจัย มมส เพื่อชุมชน) ล้วนเป็นอีกหนึ่งนิยามของคำว่า “สีเขียว” หรือ “พื้นที่สีเขียว” ด้วยเช่นกัน

เนื่องเพราะปลายทางของการขับเคลื่อนทั้งปวง หากเกิดผลสัมฤทธิ์จริง ย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นสุขภาวะแห่งชีวิตและสังคม –


ด้วยเหตุนี้ “เรา” ที่หมายถึงคณะทำงานจดหมายข่าวฯ จึงหยิบจับประเด็นการงานในมุม “สีเขียว” มาบอกกล่าวเล่าความ โดยเริ่มจาก “สีเขียว” อันเป็นความท้ายทายของอาจารย์ นิสิตและชุมชนที่กำลัง “ทำไปเรียนรู้ไป” ในแบบการมีส่วนร่วมอยู่ในขณะนี้ (ชุมชนดินจำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม) เป็นต้นว่า

  • การขับเคลื่อนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ในประเด็น “คุณภาพดินโพน” โดยดร.ธายุกร พระบำรุง
  • และ “ผักพื้นบ้านปลอดสาร” (ชุมชนแวงแน่ง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม) โดยดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ ทั้งสองเรื่องเป็น “งานวิจัยเพื่อชุมชน” ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงนามความร่วมมือกับ สกว.(ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)เช่นเดียวกับประเด็นการต่อยอด “โรงเรียนชีววิถีอีสาน” ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองโดยอาจารย์วชริวัตต์ อาริยะสิริโชติ ที่มุ่งขยายผลสู่ “ตลาดอาหารปลอดสาร” (ชุมชนบ่อแกบ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม) หรือประเด็น “หมู่บ้านนาโยน” (ชุมชนกุดหัวช้าง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม) ของหลักสูตรเคมี โดย ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ ที่บูรณาการกังหันลมมาหนุนเสริมการทำนาแบบโยนกล้า (นาโยน)

ซึ่งต่างล้วนสัมพันธ์กับมิติการสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านฐานการผลิตเพื่อการบริโภคที่ปลอดสารขึ้นในชุมชน โดยร้อยรัดอยู่กับประเด็น “ข้าว ปลา นา น้ำ” อันเป็นโจทย์การทำงานวิชาการรับใช้สังคมที่เคลื่อนขยับปักหมุดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗

หรือกระทั่งประเด็น “ผู้สูงอายุ” (ชุมชนหนองโจด ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม) ที่ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช (คณะนิติศาสตร์) ได้ดำเนินการก็เกี่ยวโยงกับวาระพื้นที่สีเขียวด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องสิทธิประโยชน์ทั่วๆ ไป ทว่ายังเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องกฎหมายหลากเรื่อง รวมถึงเรื่องป่าชุมชน หรือการใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะอันเป็นโจทย์ที่ชุมชนขบคิดและสู้เผชิญมายาวนาน
(๔)

ในทำนองเดียวกับจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว – “เรา” ยังคงนำเรื่องเล่าเร้าพลังของนิสิตมาเผยแพร่ไว้เหมือนเดิม เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับเรื่องเล่าของนิสิตจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งมีกลิ่นอายการได้ “บริการสังคม” ผ่านการบริการวิชาการของหลักสูตรต้นสังกัดที่มิใช่แค่การนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้น แต่สะท้อนกลับมาอย่างแน่นหนักว่าแท้ที่จริงแล้วโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน หรืองานวิจัยเพื่อสังคมที่นิสิตมีส่วนร่วมเช่นนี้คืออีกช่องทางหนึ่งของการบ่มเพาะอัตลักษณ์นิสิต (ช่วยเหลือสังคมและชุมชน) ไปในตัวอย่างเสร็จสรรพ

ครับ-เสร็จสรรพในแบบการบูรณาการกิจกรรมในชั้นเรียนสู่นอกชั้นเรียนอย่างลงตัว เสมือน “ค่ายอาสาพัฒนา” ที่ยกระดับจากการบริการสังคมทั่วไปมาสู่ค่ายอาสาพัฒนาในแบบบริการวิชาการแก่สังคม เพียงแต่เป็นค่ายในมิติ “เรียนรู้คู่บริการ” ที่ข้นเข้ม เพราะต้องนำความรู้จากวิชาชีพไปสู่การบริการสังคม

แน่นอนครับ-ดีไม่ดีหากยังยึดมั่นแนวคิดเช่นนี้และมุ่งมั่นต่อการสานต่อภารกิจกันอย่างจริงๆ จังๆ ต่อไป ผมเชื่อว่าโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จะช่วยยกระดับกิจกรรมนอกหลักสูตรได้ในที่สุด เป็นสูตรผสมที่ลงตัวของการเรียนรู้ในหลักสูตร (curriculum) และนอกหลักสูตร (extra curriculum) ที่ชวนค่าต่อการหลงรัก

และผมก็ปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกัน

....

ด้วยมิตรภาพการเรียนรู้ (ในห้วงการเดินทางสู่ปลายฝนต้นหนาว)
พนัส ปรีวาสนา

บรรณาธิการ (ปิดเรื่อง)


(๑)

การค้นพบชุดความรู้แล้วนำไปสู่การ “แลกเปลี่ยน-แบ่งปัน” เป็นหนึ่งในกระบวนการของ “การจัดการความรู้” อีกทั้งเป็นระบบกลไกของการ “สื่อสารสร้างพลัง” ที่ทีมวิจัยและระบบและกลไกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ ประเทศอินโดนิเซีย โดย ดร.อภิราดี จันทร์แสง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คือภาพสะท้อนระบบกลไกการสื่อสาร หรือกระทั่งระบบกลไกการจัดการความรู้อย่างน่ายกย่อง เพราะฉายภาพการบูรณาการภารกิจมหาวิทยาลัยสู่การรับใช้สังคมอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการสื่อให้เห็นความสำเร็จเชิงนโยบายของคณะที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ภายในคณะผสมผสานกับทุนทางสังคมของชุมชน จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ “เรา” ในเวทีสาธารณะที่ก้าวกระโดดไปไกลถึงระดับอาเซียนหรือแม้แต่การที่สมาชิก “โรงเรียนชีววิถีอีสาน” จากชุมชนบ่อแกบ่อทองฯ ผู้ซึ่งเป็นภาคีโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของ “วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” สามารถต่อยอดแนวคิดไปสู่การเสนอขอรับทุนตามนโยบาย “๑ ตำบล ๑ ล้าน” ของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในเวทีสาธารณะ เพราะชุมชนสามารถต่อยอดวิธีคิดและวิธีการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองบนฐานของชุดความรู้ที่สั่งสมและผสมผสานชุดความรู้ใหม่กับมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างลงตัว

รวมถึงขณะที่กำลังปิดต้นฉบับจดหมายข่าวฯ อยู่ตอนนี้ ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา หนึ่งในคณะทำงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็กำลังนำเสนองานในเรื่องเหล่านี้ ณ ประเทศเกาหลี นั่นคือเส้นทางที่ทอดไกลออกไปเรื่อยๆ ของการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมในชื่อ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”


(๒)

ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ “เรา” ไม่สามารถนำเรื่องราวจากหลายๆ กิจกรรม/โครงการที่ว่าด้วย “พื้นที่สีเขียว”มาบอกเล่าได้อย่างครบถ้วน ทั้งๆ ที่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีหลายหลักสูตรและหลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนอย่างน่าชื่นชม ซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่อง “แนวทางการจัดการป่าชุมชนกระโหล่ง-โป่งแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม” โดย ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ เป็นงานวิจัยความร่วมมือของ “มมส-สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

ในส่วนงานบริการวิชาการภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนมีหลายประเด็นที่เกี่ยวโยงกับพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประเด็น “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากดอนปู่ตา” ณ บ้านวังจานโนนสำราญ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ (สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช) ประเด็น “การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา-การทำก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์” ณ บ้านกุดหัวช้าง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ประเด็น “การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม” ณ ชุมชนตำบลเขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสาคาม โดยสาขาการจัดการ (คณะการบัญชีและการจัดการ) ซึ่งทั้งสามประเด็นได้ยึดโยงเป็นหนึ่งเดียวกับวาระ “ดิน-น้ำ-ป่า” หรือ “พลังงาน” อย่างสนิทแน่น(๓)

เช่นเดียวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมก็มีประเด็นที่สอดรับกับวาระ “พื้นที่สีเขียว” ดังเช่นประเด็น “ยกย่องนักสิ่งแวดล้อมดีเด่น” จำนวน 15 คนจากผืนแผ่นดินที่ราบสูงของภาคอีสาน (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) ประเด็น “ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ” ณ ตำบลงัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งต่อยอดองค์ความรู้อันเป็นพื้นที่ปฏิบัติการการเรียนรู้ในมิติการวิจัยและการบริการวิชาการที่ “ศูนย์นวัตกรรมไหม” เคยได้ปักหมุดเรียนรู้คู่บริการมาในระยะหนึ่ง(๔)

รวมถึงการขับเคลื่อนในแบบบูรณาการระหว่างโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนกับโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมของหลักสูตรต่างๆ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นอีกกลุ่มทีมหนึ่งที่สื่อให้เห็นมิติ “พื้นที่สีเขียว” ที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพักอาศัยในชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เช่นประเด็น “ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
อัตลักษณ์ของชุมชน”
และ “การจัดการภูมิทัศน์รอบกู่หัวนาไทยเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน” (หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม) หรือประเด็น “แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม” (หลักสูตรสถาปัตยกรรม)(๕)

ครับ-ไม่มีที่ใดปราศจากความรู้และการเรียนรู้ เว้นเสียแต่เราไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้ นั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อและศรัทธาเสมอมา

ด้วยมิตรภาพการเรียนรู้ (ในห้วงการเดินทางสู่ปลายฝนต้นหนาว)
พนัส ปรีวาสนาครับ- อาจเพิ่มเติมฉบับเต็มในระบบ E-book ได้ที่นี่

หมายเลขบันทึก: 598508เขียนเมื่อ 16 ธันวาคม 2015 21:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ธันวาคม 2015 22:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (10)

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านบันทึกดีๆ นี้ค่ะ

เป็นบันทึกที่น่าสนใจ

ขอมาร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ^^

สวัสดีครับ คุณต้นเฟิร์น

ยินดีและเป็นเกียรติกับการเรียนรู้ร่วมกันครับ งานในเล่มมีทั้งเรื่องเล่าจากงารวิจัยเพื่อชุมชน งานวิจัยจากงานบริการวิชาการแกสังคม รวมถึงเสียงสะท้อนจากชุมชนและนิสิตที่ได้เรียนรู้ร่วมะกัน

สามารถอ่านฉบับเต็มในรูปหนังสืออิเล๋กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊คตามลิงก์ได้เลยนะครับ..

ขอบคุณครับ

มาอ่านจดหมายข่าวจ้ะ

ขอบคุณจ้ะ

สวัสดี..เจ้าค่ะ(..เข้าใจว่า..ความรู้และการเรียนรู้คงเปรียบได้..ดังวัชพืช..ที่มีดอกผล..ปลิวไปตกและงอกเงยได้..อย่างอิสระ..ในทุกรูปแบบ...และทุกเวลา..ทุกสถานที่....ทุกโอกาศ..ที่อำนวยสภาวะ..)..ไม่ว่าแหล่งกำเนิดความรู้นั้น..จะมีเหตุและผลมาจากสถานที่ใดๆก็ตาม...

ผ่านไปเร็วมาก

ได้เอกสารงานบริการวิชาการที่เข้มข้น

ขอบคุณมากๆครับ


ชื่นชมข้อดีนี้ค่ะ ... เสียงสะท้อนจากชุมชนและนิสิตที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ... เยี่ยมมากๆ ค่ะ

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาอ่านขดหมายข่าวครับ

-"“ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ” ณ ตำบลงัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม...."

-น่าสนใจ/ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ...

ขอบคุณครับ พี่มะเดื่อ

ขอบคุณที่มาเติมพลังใหเกับผม นะครับ ยังไม่สบโอกาสส่งหนังสือไปให้นะครับ ยังวกวนอยู่กับพื้นที่..ช้าหน่อย นะครับ

ขอบพระคุณครับคุณยายธี

ขอบพระคุณมุมคิดเชิงปรัชญานะครับ....

สรรพสิ่งมีครรลองของตัวเอง แต่เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่วันยังค่ำ การขยับตัวของสิ่งหนึ่งย่อมหนุนเคลื่อนสิ่งอื่นไปในตัว

ขอบพระคุณครับ

ครับ อ.ขจิต

เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพราะเรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง

แต่จริงๆ ก็คืองูๆ ปลาๆ อยู่เวร 555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี